16. YÜZYILDA MİNDEVAL NAHİYESİNE TABÎ KÖYLERİN NÜFUS VE ZİRAİ DURUMLARI

 

Çamoluk

Bilim insanları tarihi kısa anlatımıyla “zamanda yaşayan insan topluluklarının her türlü faaliyetidir”. Bunların sözle anlatılanlarına efsane, yazıya dökülmüş olanlarına belge denir. Buradan hareketle bu yazıda kullanılan kaynaklar belgeye dayanmaktadır. Verilen haritalar, belgelerdeki bilgiler doğrultusunda günümüzde mevcut bulunan köylerin yerleşim yerleriyle karşılaştırılarak uzmanlarınca hazırlanmış ve yararlanılan kitaplarda yer verilmiştir.

Mindeval için öncelikle söylenmesi gereken şudur ki; bölgede, Osmanlının buralara gelmesinden 400 yıl kadar öncesine kadar uzanan bir Türk varlığı söz konusudur.

Sonraki dönemlerde ise, arşivdeki kayıtlara göre (Tarih-1268,Dosya 120, Gömlek 18, Fon Kodu MVL) Mindeval nahiyesinin Suşehri’nden ayrılmasına dair arzuhal bulunmaktadır. Ayrıca Mindeval nahiye merkezinin bir dönem nakledildiği de anlaşılmaktadır. Bu belgeler henüz arşivden alınmadığı için detayları bilinmese de Dolendi ve Tulnevas olarak belirtilen yerlerin Duluntaş olması kuvvetle muhtemeldir. Zira eski metinlerin okunmasında yöre bilinmediği için sıkça karşılaşılan bir sorun olarak okuma hatalarına rastlanmaktadır.image002 

Diğer taraftan yararlanılan ana kaynaklar olan tahrir defterlerine konu tahririn, asıl amacı mevcut gelir kaynaklarını tespit etmek, gerekirse yeni gelir kaynaklarını ortaya çıkarmaktır. Tahrir heyeti tahriri yaparken bütün yeişkin erkekleri ve bunların buluğa erişen oğullarını şahsen görürdü. Bu sayede toplam nüfusda (özellikle askerliğe elverişli nüfus) yaklaşık olarak tespit edilirdi. Bu tespit yaklaşık olarak yapılırken hane sayısı 6 rakamı ile çarpılır. Zira tahrir ve daha sonraki yıllarda yapılan genel nüfus sayımlarında kadın ve çocuklar değerlendirmeye alınmamıştır. Bunun nedeni asıl amaç askerliğe elverişli olanların tespit edilmesisidir.

Buna göre 1485 yılında yapılan ilk tahrirde Mindeval köylerinin hane bazında büyüklüğü 3 iken, 1557’de 6’ya, 1569’da 20’ye ulaşmıştır. Keza 1485 yılında mevcut 21 köyün 2’si boş olup, 14’ü yerleşik nüfusu olmayıp hariçten gelenlerce ziraat edilmektedir. Yine aynı dönemde mevcut 2 mezranın birisi boş birisi hariçten ziraat edilmektedir.image004

image006

Çalışmaya esas belgeler (defterler) İmparatorluk dahilinde her köy ve kasabada mevcut bulunan yetişkin erkek nüfusunu, ellerindeki toprak miktarını çift, nim çift ve dönüm olarak gösteren işaretler ve tabi tutuldukları vergi mükellef iyetlerini tesbit eden rakamlarla birlikte, isimleri ve babalarının adları ile, ayrı ayrı kaydedilmektedir. Yine bu defterler sayesinde her köyün kimin tımarı veya mülk ve vakfı olduğunu, o köylerdeki ekonomik faaliyetlerin nevii belirtilmektedir.

Bu çalışmada detaylara yer verilmemiş, köylerin nüfus ve zirai durumu buna bağlı olarak da ekonomik hacmi ele alınmıştır.

Kılavuz kelimeler

Akçe: Gümüş para. Osmanlı İmparatorluğu’nda para birimi

Avarız: Olağanüstü durumlarda nakden toplanan vergi

Çiftlik: Bir yılda bir çift öküz ile işlenebilen büyüklükte arazi parçası

Hasıl: Gelir

Mufassal: İdari taksimata göre düzenlenen, nüfus, üretime ve vergilere dair bilgiler ihtiva eden ayrıntılı tahrir defteri (İcmal)

Sadat: Hz.Peygamberin soyundan gelen kişilere verilen ad

Şeyh: Zaviyelerin yöneticisi ve dini lideri

Tahrir: Nüfus ve vergi sayımı

Vakıf: Toprak ve diğer tür gelir kaynağının, dini veya hayri amaca tahsisi

Zaviye: Dervişlerin yaşadığı ve seyahat edenlere hizmet ettikleri yer

Zemin: Tapu ile tasarruf edilen toprak parçası

Bilgilere göre Mindeval’da 37 karye (köy)  ve 14 mezrâ bulunmaktadır.image008

1.Karye-i Uzak

Bugün bu köy mevcut değildir.Bu köy,ziyadesiyle yol üzere olup, gayet memerr-i nas olmakla,halkı,avariz-ı divani,tekâlif-i örfiyye o ve ispençeden muaf tutulmuşlardır. Meskûn halkın Müslüman olduğu bu karyede,926’da 7 nefer-i Müslim, 977’de 71 nefer-i Müslim bulunmaktadır. Karyenin mahsûlleri;arpa,buğday,bostan ürünleri ve baldır.Karyenin vergi hasılı;926’da 1243 akçe,977’de 3000 akçe olarak kaydolunmuştur. Karyede 3’de zemin yer almaktadır.

2.Karye-i Osin

Bugün bu köy mevcut değildir. 926’da mezra’a iken, 977’de kar­ye haline gelen bu köyde, 977’de 35 nefer-i Müslim bulunmaktadır. Karyenin mahsulleri; arpa,buğday, meyve,ceviz ve baldır. Karyenin vergi hasılı; 926’da 200 akçe, 977’de 2400 akçedir. Bu karyeye tabî Pardi (977’de hasıl 900), Siner(977’de hasıl 200) ve ovacık (977’de hasıl 1000) isimlerinde 3 mez­ra’ a, Kulçiftliği (977’de hasıl 420) isminde 1 çiftlik karyede yer almaktadır.

3. Karye-i Fınduklu

Bugünkü ismi de Fındıklı’dır. Meskûn halkın tamamının Müslüman olduğu bu karyede, 977’de 9 nefer-i Müslim bulunmaktadır. Karyenin mahsulleri;arpa,buğday,tütün ve bal­dır. Ayrıca karyede hayvancılık da yapılmaktadır. Karyenin vergi ha­sılı; 977’de 1615 akçe olarak kaydolunmuştur.

4.Karye-i Ardalar

Bugünkü ismi de Arda olup Alucra’ya bağlıdır. Meskûn halkın tamamının Müslüman olduğu bu karyede,926’da 6 nefer-i Müslim, 977’de 10 nefer-i Müslim bulunmaktadır. Karyenin mahsulleri;arpa,buğday,keten,bostan ürünleri ve baldır. Karyenin vergi hasılı;926’da 724 akçe, 977’de 3000 akçe olarak kaydo­lunmuştur .Bu karyede biri 4 ay,diğeri 3 ay süreyle işleyen 2 değir­men ve 2 zemin yer almaktadır.

5. Karye-i Yeniköy

Bugünkü ismi de Yeniköy,dür. Meskûn halkın Müslüman olduğu bu karyede, 926’da 6 nefer-i Müslim, 977’de 49 nefer-i Müslim bulunmaktadır. Karyenin mahsulleri;arpa,buğday,keten,bostan ürünleri ve baldır. Karyenin vergi hasılı; 926’da 645 akçe,977’de 2500 akçe olarak kaydolunmuştur. Bu karyede 5 ay süreyle işleyen 2 değirmen mevcuttur.

6.Karye-i Teştik

Bugünkü Giresun iline  bağlı Çamoluk ilçesidir. Meskûn halkın tamamının Müslüman olduğu bu karyede, 977’de 21 nefer-i Müslim bulunmaktadır .Karyenin mah­sulleri; arpa, buğday, tütün ve baldır.Karyenin vergi hasılı;977’de 2000 akçe olarak kaydolunmuştur.

7.Karye-i Eğnir

Bugünkü ismi de Eğnir’dir. Bu karye hakkında, 977 tahrir def­terinde şu kayıtlara rastlanmaktadır. “Malikane der tasarruf-ı Mevlana Yakub veled-i Şeyh Abdurrahman ve Birkan veled-i Abdullah ve Sancar veled-i Ahmed ve Abdulkerim veled-i Mahmud ve Sinan veled-i Abdulkadir ve Resul veled-i Ahmed ve Piraziz veled-i Abdullah ve Ali veled-i Ahmed ber-vechî iştirak ba-berat-ı Sultanî ber-muceb-i defter-i atik haliya der tasarrufat Ayn hace ve Birkan ve Birek ve Piraziz ve Şeyh Ahmed ve Sancar ve Abdulaziz ve ülya ve Abdurrahman Berklem ve Kaya ve Ali ber-vech-i iştirak ba-berat-ı hümayun” Meskûn halkın tamamının Müslüman olduğu bu karyede,977’de 13 nefer-i Müslim bulunmaktadır. Karyenin mahsulleri;arpa,buğday,tütün ve baldır.Karyenin vergi hasılı;977’de 1500 akçe,malikane hissesi 1100 akçe olarak kaydolunmuştur.Bu kar­yede 4 ay sürayle işleyen 1 değirmen mevcuttur.

8.Karye-i Pardi

Bugünkü ismi Daldibi’dir. Meskûn halkın tamamının Müslüman olduğu bu karyede,977’de 21nefer-i Müs­lim bulunmaktadir. Karyenin mahsulleri; arpa,buğday,bağ,bahçe, bostan ürünleri ve baldır. Karyenin vergi hasılı;926’da 480 akçe,977’de 1500 akçe olarak kaydolunmuştur.Bu karyede 3 de zemin yer alır.

9.Karye-i İkisur

Bugün bu karye mevcut değildir .Meskûn halkın tamamının Müs­lüman olduğu bu karyede, 977’de 9 nefer-i Müslim bulunmaktadır. Karyenin mahsulleri; arpa,buğday,bağ,bahçe,bos­tan ürünleri ve baldır. 926’da mezra’a iken,sonradan karye haline ge­len bu köyün vergi hasılı;926’da 100 akçe,977’de 500 akçe olarak kaydolınmuştur.Bu karyeye tabi’ Hiran (977’de hasıl,500) ve Kuzurca (977’de hasıl 300) isimli 2 mezra’a mevcuttur.

10.Karye-i Münik

Bugünkü ismi Kaynak’tır.Meskûn halkının Müslüman olduğu bu karyede, 926’da 3 nefer-i Müslim, 977’de 3 nefen-i Müslim bulunmaktadır. Karyenin mahsulleri; arpa, buğday, bostan ürünleri ve baldır.926’da mezra’a iken, sonradan karye haline gelen bu köyün vergi hasılı;926’da 424 akçe,977’de 1000 akçe olarak kaydolunmuştur.

11.Karye-i Koçak

Bugünkü ismi de Koçak’tır. Meskûn halkının Müslüman olduğu bu karyede 977’de 21 nefer-i Müslim bulun­maktadır. Karyenin mahsulleri; Arpa, buğday, keten, meyve, bostan ürünle­ri ve baldır. Karyenin vergi hasılı; 977’de 1400 akçedir.

12.Karye-i Zodama

Bugünkü ismi Çakılkaya’dır. Meskûn halkın 926’da gayr-ı Müslim 977’de Müslüman olduğu bu karyede 926 ‘da 6 ne­fer-i gebran, 977’de 8 nefer-i Müslim bulunmaktadır. Karyenin mahsulleri; arpa, buğday, bostan ürünleri ve baldır. Karyenin vergi hasılı; 926’da 893 akçe,977’de 2000 akçe olarak kaydolunmuştur. Karyede 2 de zemin yer almaktadır.

13.Karye-i Cengriş

Bugünkü ismi Kılıçtutan’dir. Meskûn halkın Müslüman olduğu bu karyede, 977’de 66 nefer-i Müslim bulunmaktadır. Ayrıça bu karyede cemaat-ı Türkman’dan 8 nefer-i Müslim ikamet etmektedir.Karyenin mahsulleri; arpa,buğday ve baldır.Ayrıca karyede hayvancılık da yapılmaktadır. Karyenin vergi hasılı; 926’da 540 akçe, 977’de 3392 akçe olarak kay-dolunmuştur.Bu karyeye tabî Han Ağıl (977’de hasıl,900) isiminde 1 mezra’a ve 1 zemin mevcuttur.

14.Karye-i Papas

Bugün bu köy mevcut değildir .Meskûn halikının Müslüman ol­duğu bu karyede, 977’de 7 nefer-i Müslim bulunmaktalar. Karyenin mahsulleri; arpa ve buğdaydır. 926’da mezra’a iken,sonradan karye haline gelen bu köyün vergi hasılı; 926’da 500 akçe, 977’de 6B0 akçe olarak kaydolunmuştur.

15.Karye-i Duluntaş

Bugünkü ismi de Duluntaş’tır. Meskûn halkının Müslüman olduğu bu karyede, 926’da 3 nefer-i Müslim, 977’de 19 nefer-i Müslim bulunmaktadir. Karye­nin mahsulleri; arpa,buğday,keten,bostan ürünleri ve baldır. Karyenin vergi hasılı; 926’da 996 akçe, 977’de 1800 akçe olarak kaydolunmuştur. Bu karyede biri 3 ay,diğeri 4 ay süreyele işleyen 2 değirmen, 4 zemin ve 2 çayır yer almaktadır.

16.Karye-i Hüseyin Ağıl

Bugün bu köy mevcut değildir. Meskûn halkının Müslüman olduğu bu karyede 977’de 27 nefer-i Müslim bulunmaktadır. Karyenin mahsulleri, arpa, buğday ve baldır. 926’da mezrâ iken, sonradan karye haline gelen bu köyün vergi hasılı; 926 da 500 akçe, 977’de 1200 akçe olarak kaydolunmuştur. Bu karyeye tabî Şeyh Hoca (977’de hasıl 400) ve Gökmece (977’de hasıl 1499) isimle­rinde 2 mezrâ ve 2 zemin yer almaktadır.

17.Karye-i Kocki

Bugün bu karye mevcut değildir.Tahrir defterlerinde hakkın­da pek bilgi bulunmayan bu karyenin 977’de vergi hasılı 2100 akçe kaydolunmuştur.

18. Karye-i Zarabodi

Bugünkü ismi Taşçılar’dır. Meskûn halkının Müslüman olduğu bu karyede, 977’de 21 nefer-i gebran bulunmaktadır. Karyenin mahsulleri; arpa, buğday, keten, bostan ürünleri ve baldır. Karyenin vergi hasılı; 977’de 1600 akçe olarak kaydolunmuştur.Bu karyeye tabi Fasya isimli 1 mezra’a ve 1 zemin yer almaktadır.

(bugünkü ismi Kabaktepe’dir Bu mezrâ 926’da karye iken,sonradan mezrâ haline gelmiş ve bu mezrâ hariçden Köleg karyesi Müslüman halkı tarafından ziraat edilip,resmin ve behresin verirler. 926’da hasıl,500 akçe ve 977’de nefer-i Müslim 3,hasıl,1000 akçe olarak kaydolunmuştur.)

19.Karye-i Mutaa

Bugünkü ismi Usluca’dır. Meskûn halkın Müslüman olduğu bu karyede, 977,de 45 nefer-i Müslim bulunmak­tadır. Karyenin mahsûlleri; arpa, buğday, tütün, ceviz ve baldır. Ayrıça, karyede hayvancılık da yapılmaktadır. Karyenin vergi hasılı; 926’da 680 akçe,977’de 3000 akçe olarak kaydolunmuştur. Bu karyede, biri 4 birisi 6 ve birisi de 8 ay sürelerle çalışan 3 değirmen ve 2 zemin yer almaktadır.

20.Karye-i Ekinbük

Bugün bu karye mevcut değildir. Meskûn halkın Müslüman oldu­ğu bu karyede, 977’de 5 nefer-i Müslim bulun­maktadır .Karyenin mahsûlleri; arpa, buğday, keten ve baldır. Karyenin vergi hasılı; 926’da 500 akçe, 977’de 830 akçe olarak kaydolunmuştur.

21.Karye-i Pınarbaşı

Bugün bu karye mevcut değildir. Meskûn halkın Müslüman oldu­ğu bu karyede, 977’de 3 nefer-i Müslim bulun­maktadır.Karyenin mahsûlleri; arpa, buğday, tütündür. Karyenin vergi hasılı; 926’da 540 akçe, 977’de 800 akçe olarak kaydolunmuştur.

22.Karye-i Akabit

Bugün bu karye mevcut değildir.Tahrir defterlerinde hakkın­da pek bilgi bulunmayan bu karyenin 977’deki vergi hasılı 500 ak­çe olarak kaydolunmuştur. Bu karyeye tabî Salkışla (977’de hasıl: 500 akçe) isimli bir mezrâ mevcuttur.

23.Karye-i Hacı Virane

Bugünkü ismi Hacı Örendir. 926’da mezrâ iken sonradan kar­ye haline gelen bu köyü, hariçden Yeniköy reayası ziraat edip, res­min ve behresin verirler. Karyenin vergi hasılı; 926’da 560 akçe, 977f de 1000 akçe olarak kaydolunmuştur.

24.Karye-i Kurıgöl

Bugünkü ismi de Kurugöl’dür. Meskûn halkın Müslüman olduğu bu karyede, 926’da 5 nefer-i Müslim, 977’de 19 nefer-i Müslim bulunmaktadır. Kar­yenin mahsûlleri; arpa, buğday, keten, tütün, bostan ürünleri ve baldır, Karyenin vergi hasılı; 926’da 500 akçe, 977’de 2100 akçe olarak kayd olunmuştur. Bu karyede,4 ay süreyle işleyen 1 değirmen ve 1 zemin yer almaktadır.

25.Karye-i Vartan

Bugünkü ismi Köroğlu’dur. Meskûn halkın müslüman oldu­ğu bu karyede, 926’da 2 nefer-i Müslim, 977’de 46 nefer-i Müslim bulunmaktadır. Karyenin mahsûlleri; arpa, buğday, bostan ürünleri ve baldır. Karyenin vergi hasılı; 926’da 980 akçe, 977’de 3000 akçe olarak kaydolunmuştur. Bu karyede 4 ay süreyle işleyen 1 değirmen ve 1 zemin yer almaktadır

26.Karye-i Pağnik

Bugünkü ismi Pınarlı’dır. Meskûn halkın Müslüman olduğu bu köyde, 977’de 42 nefer-i Müslim bulunmaktadır.Karyenin mahsûlleri; arpa, buğday, keten, bostan ürünle­ri ve baldır. Karyenin vergi hasılı; 977’de 2800 akçe olarak kaydolun­muştur. Pağnik köyünde, 6 ay süreyle işleyen 3 değirmen bulunmaktadır.

27.Karye-i Panlu

Bugünkü ismi Akyapı’dır. Meskûn halkın Müslüman olduğu bu karye, 926’da ikibaştan tımar şeklinde kaydedilmiştir.Yani hem ma­likane hissesi,hem de divanî hissesi tımara aittir. Panlu köyünde 926’da 14 nefer-i Müslim, 977’de (4’ü sipahi-zadegan olmak üzere) 68 nefer-i Müslim bulunmaktadır. Panlufnun mahsulleri; arpa, buğday, keten, yonca, tütün, bostan ürünleri ve baldır. Panlu’nun vergi hasılı ; 926’da 2820 akçe, 977’de 6000 akçe kaydolunmuştur .Bu karyede 1 zemin yer alır.

28.Karye-i Yenice

Bugünkü ismi de Yenice’dir. Meskûn halkın Müslüman olduğu bu karyede, 977’de 60 nefer-i Müslim bulunmaktadır.Yenice’nin mahsulleri; arpa, buğday, tütün ve baldır. Kar­yede hayvancılık da yapılmaktadır. Vergi hasılı; 926’da 505 akçe, 977 de 5000 akçe olarak kaydolunmuştur. Bu karyede 1 değirmen ve Değir­men seküsi (977’de hasıl 420) isimli 1 çiftlik yer almaktadır.

29.Karye-i Kal’aderesi

Bugünkü ismi Kaladere’dir. Meskûn halkın Müslüman olduğu hu karyede 977’de 44 nefer-i Müslim bu­lunmaktadar. Karyenin mahsulleri; arpa, buğday ve baldır. Karyede hay­vancılık da yapılmaktadır. Bu karyenin vergi hasılı; 926’da 680 akçe, 977’de 1627 akçe olarak kaydolunmuştur. Karyede 3 ay süreyle çalı­şan 1 değirmen bulunmaktadır.

Bu bölümde daha önce Kalederesi köyü sitesinde yayınlanmış olan aşağıdaki çalışmayı da ekliyorum.

MİNDAVAL NAHİYESİ KALEDERESİ KARYESİ CAMİİimage010

İbadet yerleri toplumların sosyal hayatlarında önemli bir yere sahiptir. Bu dün de böyleydi, bugünde böyledir, yarın için de değişecek bir şey yoktur. İnsanlar ibadet ihtiyaçları için inançları doğrultusunda kendilerine ibadet yerleri inşa etmişlerdir. Bizim toplumumuzda da genellikle İslam’a uygun olarak mescid ve camiler inşa edilmiştir. Osmanlı toplumunda küçük yerleşim birimlerinde daha çok mescidler bulunurken, daha büyük veya işlevsel yerleşim birimlerinde ise camiler inşa edilmiştir. O zamanlarda mescid ile cami arasındaki en belirgin fark camilerde atanmış hatip ve din adamının bulunması ile buralarda vakit namazlarının dışında Cuma ve Bayram namazlarının da kılınıyor olmasıdır. İşte aşağıda örneğini göreceğiniz “Emri Ferman” yani “Hat Hümayun” ile Kale Deresi Karyesinde bulunan mescid özellikle kış aylarında yaşanan zorluk nedeniyle Camiye tahvil edilmiş, hitabet ve imamet için Es-Seyyid bir imam atanmıştır. Tarih Hicri 1225, Miladi 1809 Sultan II. Mahmud dönemidir.

Hattın transkipti ise, şu şekildedir.

Arz-ı bende-i bi- mikdar oldur ki şevketlu kerametlu mehabetlu kudretlu velini’metim efendim Padişahım,

Karahisar-ı Şarki Kazasında Mandaval (Mindaval) nahiyesine tabi’ Kal’aderesi karyesinde vaki’ Karaosman oğlu Ömer’in bina eylediği mescid-i şerifin kurbu civarında eday-ı salat-ı cum’a ve ideyn olunur cami’-i şerif olmayub ahalisi eyyam-ı şitada usret çekmeleriyle mescid-i mezbura müceddeden minber vaz’ ve ikamet-i salat-ı cum’a ve ideyne izn-i hümayunları erzani ve hitabeti dahi erbab-ı istihkaktan  Esseyyid Osman Halife ye sadaka buyurulmak ricasına Karahisar-ı Şarki Naibi arz etmekle balası izn-i hümayunum olmuştur deyu  hatt-ı hümayun inayet-makrun-ı şahaneleriyle tezyin buyurulmak babında emru ferman şevketlu kerametlu mehabetlu kudretlu velini’metim efendim Padişahımındır.

Tahvil etmek: Bir halden başka bir hale getirmek

İnayet: Yardım lütuf

Makrun: Ulaşmış, kavuşmuş

Eyyam: Devir, günler

Şita: Kış

Erzani: Layıklık, liyakat, münasiplik, uygunluk

Kurb: Yakın, yakın civarında

Bala: Yukarı, yüce

Mezbur: zikredilen

Mücedded: Kullanılmamış, yeni, yenilenmiş

Görüldüğü gibi Hattı Hümayun çok sade ve anlaşılır bile yazılmış. Ayrıca elkâb denilen giriş kısmı ile yazının sonundaki hürmet ifadeleri de yazışmadaki nezaketi göstermektedir.

Hattın okunmasındaki yardımlarından dolayı Sayın Turgut AKYÜZ ve Nurol KARATAŞ ile transkiptin son kontrolünü yaparak okunamayan kısımları okuyup, gerekli düzeltmeleri yapan Sayın Rümeysa ODABAŞ’a teşekkürler.

30.Karye-i Manuzara

Bugünkü ismi Karadikmen’dir. Meskûn halkın Müslüman olduğu bu karyede 926’da 9 nefer-i Müslim, 977’de 32 nefer-i Müslim bulunmaktadır. Karyenin mahsulleri; arpa, buğday, keten ve baldır. Karyenin vergi hasılı, 926’da 824 akçe, 977’de 1400 akçe olarak kaydolunmuştur. Bu karyede 4 ay sü­reyle çalışan 1 değidmen ve 1 zemin yer almaktadır.

31.Karye-i Dipzun

Bugün bu karye mevcut değildir. Tahrir defterlerinde hakkında pek bilgi bulunmayan bu karyenin vergi hasılı; 926’da 200 akçe, 977’de 1000 akçe olarak kaydolunmuştur.

32. Karye-i Okça Viran

Bugünkü ismi Okçaören’dir. Meskûn halkın Müslüman olduğu bu karyede 977’de 8 nefer-i Müslim bulunmaktadır. Okçaviran’in mahsulleri; arpa, buğday, keten ve baldır.

Karyenin vergi hasılı; 926’da 400 akçe, 977’de 700 akçe olarak kaydo-lunmuştur. Karyede 1 zemin ve 1 çayır yer almaktadır.

33.Karye-i Karmukar

Bugün bu karye mevcut değildir. Tahrir defterlerinde hakkın­da pek bilgi bulunmayan bu karyenin, 977fde vergi hasılı; 800 akçe olarak kaydolunmuştur.

34.Karye-i Kutluca

Bugünkü ismi de Kutluca’dır. Meskûn halkın Müslüman olduğu bu karyede, 926’da 2 nefer -i Müslim, 977’de 47 nefer-i Müslim bulunmaktadir. Kutluca’nın mahsulleri; arpa, buğday, tütün keten, bostan ürünleri ve baldır. Karyenin vergi hasılı; 926’da 589 akçe, 977’de 4300 akçe olarak kaydolunmuştur. Bu karyeye tabî Alasar ve Başyatar (977’de hasılı,1000) isimli 2 mezra’a ve 2 zemin yer almaktadır.

35.Karye-i Avcı Ağıl

Bugün bu karye mevcut değildir. Meskûn halkın Müslüman olduğu bu karyede 977’de (6’sı Ömerlü cemaatinden olmak üzere) 9 nefer-i Müslim bulunmaktadır. Cemaat-i Ömerlü ekin eküp, resmin ve behresin verirler. Karyenin mahsulleri; arpa, buğday ve baldır. Karye­nin vergi hasılı; 977’de 700 akçe olarak kaydolunmuştur.Karyede 1’de zemin yer almaktadır.

36.Karye-i Simavit

Bugün bu karye mevcut değildir. Meskûn halkın Müslüman oldu­ğu bu karyede, 977’de  2 nefer-i Müslim bulunmakta­dır. Karyenin mahsulleri; arpa ve buğdaydır. Karyenin vergi hasılı; 977’de 1700 akçe olarak kaydolunmuştur. Bu karyeye tabî Tezniş (977’de hasıl 200) isimli 1 mezrâ ve 2 zemin, 1 çayır yer almaktadır.

37. Karye-i Hayzuri

Bugün bu karye mevcut değildir. Bu karyenin diğer bir ismi de Saru Kösçi’dir. Meskûn halkın Müslüman olduğu bu karyede, 977’de 19 nefer-i Müslim bulunmaktadir. Karyenin mahsûlleri; arpa, buğday, keten, bostan ürünleri, ceviz ve baldır. Karyenin vergi hasılı; 977’de 383 akçe olarak kaydolunmuştur. Bu karyeye tabî Ağusuk (977’de 5 nefer-i Müslim bulunmakta ve hasılı; 1000 akçedir), Hacı Vi­ran (977’de hasıl 700) ve Kal (977’de hasıl 1000) isimlerin­de 3 mezrâ bulunmaktadır.

Ayrıca 2 numaralı 1530 yılına ait kaynakta Mindeval’ın Köy ve Mezraları aşağıdaki gibi belirtilmiştir.

1-Avarak                   Karye (Köy)              1- Çatağıl (Çav Ağıl)           Mezra

2-Ardalar                   Karye                         2- Hüseyin Ağıl                   Mezra

3-Beyköy                   Karye                         3- İğde Bükü                        Mezra

4-Zodoma                 Karye                         4- Karlugez                          Mezra

5-Cengeriş               Karye                         5- Koç Ağıl                            Mezra

6-Çermük                  Karye                         6- Mavluk                              Mezra

7-Çiğrişin                  Karye                         7- Münik                               Mezra

8-Depeltop                Karye                         8- Papas Virani                   Mezra

9-Duluntaş               Karye                         9- Paspanlar                        Mezra

10-Gücüğe               Karye                         10- Saru Kuşluca                Mezra

11-Gügümi               Karye                         11- Üst                                  Mezra

12-İkisor                    Karye                         12- Kayı Panlu                    Çiftlik

13-Kal’ederesi         Karye

14-Kurukol               Karye

15-Kutluca                Karye

16-Manuzara            Karye

17-Mutağa                Karye

18-Orak                     Karye

19-Panlu(Paslu)      Karye

20-Pardı                    Karye

21-Pınarbaşı            Karye

22-Teştik                   Karye

23-Vartan                  Karye

24-Yenice                 Karye

25-Zodoma               Karye

3 numaralı kaynakta ise, 1642-43 yılarında Mindaval’a bağlı köyler aşağıdaki gibi belirtilmiştir.

1-Karye-i Ala Kilise

2-Karye-i Cengeriş

3-Karye-i Manuzara

4-Karye-i Kutluca

5-Karye-i Hınzori

6-Karye-i Zarabudi

7-Karye-i Kal’aderesi

8-Karye-i Avarak

9-Karye-i Zodoma

10-Karye-i Arda

11-Karye-i Eğnir

12-Karye-i Patona

13-Karye-i Yeniköy

14-Karye-i Tuluntaş

15-Karye-i Vartane

16-Karye-i Yenice

17-Karye-i Mutağa

18-Karye-i Fol

19-Karye-i Kurukol

20-Karye-i Fındıklı

21-Karye-i Hosab (Hüseb)

22-Karye-i Koçak

23-Karye-i Teştik

24-Karye-i Pardi

25-Karye-i Üçağıl

26-Karye-i Pınarbaşı

27-Karye-i Kötüköy

28-Karye-i Tünük

29-Karye-i Lozaris

30-Karye-i Panik

31-Karye-i Eliğe

32-Karye-i Okçuviranı

33-Karye-i Terahet

34-Karye-i Zağpa

KARYE-İ ALA KİLİSA (KÖKLÜCE)

Hâne-i Resul veled-i Ahmed, an erbâb-ı timar-ı karye-i m.

Hâne-i Hasan veled-i Himmet, an erbâb-ı

timar-ı karye-i m.

Hâne-i Yusuf veled-i Ahmed, sipahizâde

Hanehâ-i Re’âyâ-yı Müslümânân der Karye-i m.

Hâne-i İsa  veled-i Hasan

Hâne-i Yiğit Veli  veled-i Mahmud

Hâne-i Süleyman  veled-i Mahmud

Hâne-i Murad veled-i Tur Ali

Hâne-i Hüseyin veled-i Mustafa

Hâne-i Ramazan veled-i Kasım

Hâne-i Habil veled-i Pir Ahmed

Hâne-i Yusuf veled-i Kasım

Hâne-i Osman veled-i Hasan

KARYE-İ CANGERİŞ

Hanehâ-i Re’âyâ-yı Müslümânân

Hâne-i Ali  veled-i Budak

Hâne-i Muslu veled-i Budak

Hâne-i İbrahim veled-i Ömercan

Hâne-i Ali veled-i Hüseyin

Hâne-i Yakub veled-i Musa

Hâne-i Ahmed veled-i Ali

Hâne-i Mustafa veled-i Ali

Hâne-i İsmail veled-i Hüseyin

Hâne-i Mahmud veled-i Hüseyin

Hâne-i Veli veled-i Yıldız

Hâne-i Osman  veled-i Uğurlu

Hâne-i Ömer veled-i Budak

Hâne-i Hasan veled-i Muslu

Hâne-i İbrahim veled-i Kiçilü

Hâne-i Diğer Osman veled-i Harun

KARYE-I MANUZARA

Hâne-i Veli veled-i Hüdavirdi

Hâne-i Ahmed veled-i Halikvirdi

Hâne-i Mehmed veled-i Halil

KARYE-İ KUTLUCA

Hâne-i Ömer veled-i Şahvirdi, ‘an erbâb-ı Umar

Hâne-i    Abdi    veled-i Mirza Ali, cebeî

Hanehâ-i Re’âyâ-yı Müslümânân

Hâne-i Muslu veled-i Durdu Abdal

Hâne-i İsmail veled-i Mehmed

Hâne-i Veli veled-i Şeyh Ahmed

Hâne-i Abbas veled-i Ali

Hâne-i Hasan veled-i İsmail

Hâne-i Kaya veled-i Selman

Hâne-i Veli veled-i Çoban Mehmed

Hâne-i Himmet veled-i Yar Ahmed Hâne-i Veli nam

KARYE-İ HINZORİ (KAYACIK)

Hâne-i Osman veled-i Ali

Ziraat-ı Ömer veled-i Budak, sakin-i karye-i Cangeriş

KARYE-İ ZARABUDİ

Hâne-i Himmet veled-i Pir Ali

Hâne-i Hasan birader-i O

Hâne-i Yakub veled-i Receb

KARYE-İ KALEDERESİ

Hanehâ-i Re’âyâ-yı Müslümânân-ı Karye-i m.

Hâne-i Eyvan veled-i Erzani

Hâne-i Abdurrahman veled-i Yunus

Hâne-i Hacı veled-i Ali

Hâne-i İbrahim veled-i Mehmed

Hâne-i Mehmed veled-i Feyzullah

Hâne-i Ali veled-i Koçi

KARYE-İ AVARAK

Hanehâ-i Re’âyâ-yı Müslümânân

Hâne-i Derviş veled-i Ahmed

Hâne-i Ahmed veled-i Rüstem

Hâne-i Ali veled-i Üveyis

Hâne-i Mezid   veled-i Mürsel

Hâne-i Mehmed veled-i Pir Ahmed

Hâne-i Bekir veled-i Mahmud

Hâne-i Hızır veled-i Resul

Hâne-i Yakub veled-i Abdullah

Hâne-i Bekir veled-i Hamza

Hâne-i Âbbas veled-i İbrahim

Hâne-i Ali   veled-i Hüseyin

Hâne-i Süleyman veled-i Hüseyin

Hâne-i İbrahim veled-i Mustafa

Hâne-i Ömer veled-i Halil

Hâne-i Bekir veled-i Yakub

Hâne-i Yusuf veled-i Hamza

Hâne-i Receb veled-i Abdullah

Hâne-i Yusuf veled-i Himmet

Hâne-i Hasan  veled-i Evliya

Hâne-i Bekir veled-i Koca Ahmed

Hâne-i Mihman veled-i Aydoğmuş

Hâne-i Ali veled-i Gülabi

Hâne-i Güvendik veled-i Bekir

Hâne-i Mürsel veled-i Yusuf

Ziraathâ-i bazı kesan der mezra’a-i Bardı der kurb-i karye-i m.

Ziraat-ı Ömer veled-i Halil, sakin-i karye-i Avarak

Ziraat-ı Hasan veled-i Evliya, sakin-i karye-i mezbur

Ziraat-ı Mustafa   veled-i Hasan, sakin-i karye-i mezbur

Ziraat-ı Bekir    veled-i Mahmud, sakin-i karye-i mezbur

Ziraat-ı Mürsel   veled-i   Yusuf,   sakin-i karye-i mezbur

Ziraat-ı Evvelki Mehmed veled-i Pir Ahmed

KARYE-İ ZODAMA

Hanehâ-i Ehl-i Menâsıb

Hâne-i Yahya   veled-i Halil, ‘an erbâb-ı timar-ı karye-i m.

Hâne-i Mehmed   veled-i   Ebubekir, ‘an erbâb-ı timar-ı karye-i m.

Hâne-i Osman birader-i o, ‘an erbâb-ı timar-ı karye-i Payas

Hâne-i Abdurrahman veled-i Hamza, ‘an erbâb-ı timar-ı karye-i Üçkümbet Hâne-i Ebubekir veled-i Yakub, ‘an erbâb-ı timar

Hâne-i Ali Beşe veled-i Budak

Hanehâ-i Re’âyâ-yı Müslümânân

Hâne-i Yunus veled-i Bayaram

Hâne-i Veyis veled-i Mehmed

Hâne-i Veli veled-i Şahin

Hâne-i Mustafa veled-i Ali

Hâne-i Yakub veled-i Fethullah

Hâne-i Kutbeddin veled-i Mahmud

Hâne-i Ali veled-i Mehmed

Hâne-i Veli   birader-i O

Hâne-i İsmail  veled-i Hüseyin

Hâne-i Hasan veled-i Abdullah

Hâne-i Yakub nam Hâne-i Ali veled-i Hüseyin

Hâne-i Mahmud veled-i Ahmed

Hâne-i Fazlı  veled-i İshak

Karye-i mezburun mezraası olan Payas nam karyenin toprağını erbâb-ı timardan Mehmed ve Yahya ve Bekir ve Osman namun kimesneler zabt idüb reâyâ hâne ve haracın virmeyüb askerînin zabtında olan topraklarına göre hâne-yi avarızların virmezlerse toprağı re’âyâya teslim eylemek üzere fermân-ı âli varid olmağın ber muceb-i ferman-ı âlî sipahiyân-ı mezkurîn avarızın virmeği kabul itmemekle mezra’a-ı mezburı karye-i Zodama reayaları birer buçuk rub’ haneye Zodama hanesinden başka kabul idüb kabulleri mirîye nafi olmağla mezbur re’âyâ zabt idüb bir buçuk rub haneyi mirîye eda eyledikçe mezra’a-ı Payas’a mezkurdan sipahiler müdahele eylememek üzere deftere kayd olundı.

KARYE-İ ARDA

Hanehâ-i Re’âyâ-yı Müslümânân

Hâne-i Hacı veled-i Molla Hoca

Hâne-i İsa veled-i Budak

Hâne-i Hüseyin veled-i Memi

Hâne-İ Halil veled-i Musa

Hâne-i Mahmud veled-i Abdullah

Hâne-i Tahir veled-i Hacı

Hâne-i Mürsel veled-i Sinan

Hâne-i Hüseyin birader-i O

Hâne-i Bekir nam

Hâne-i Hızır veled-i Kara Oğlan

Hâne-i Ahmed birader-i O

Hâne-i Habil veled-i Ahmed

Hâne-i Himmet veled-i Ahmed

Hâne-i Üveys veled-i Kara Oğlan

Hâne-i Osman veled-i Hüseyin

KARYE-İ EĞNİR

Hanehâ-i Zâviyedârân der Karye-i m.

Hâne-i Osman   veled-i   Şeyh   Ahmed, zâviyedâr-ı Depe Dede

Hâne-i Hasan veled-i Yusuf, zâviyedâr-ı karye-i mezbur

Hâne-i Veli veled-i Murad, zâviyedâr-ı karye-i mezbur

Hâne-i Himmet veled-i Pir Veli, zâviyedâr-ı karye-i mezbur

Hanehâ-i Re’âyâ-yı Müslümânân der Karye-i m.

Hâne-i Ebulkasım veled-i Eyne Hoca

Hâne-i Mehmed veled-i Hamza

Hâne-i Teberrük veled-i Musa

Hâne-i Osman veled-i Yusuf

Hâne-i Mustafa veled-i Ali

Hâne-i Davud veled-i Yunus

Hâne-i Mustafa veled-i Mehmed

Hâne-i Ahmed veled-i Ömer

Hâne-i Ahmed veled-i Pir Gaib

Hâne-i Musa veled-i Pir Ahmed

Hâne-i Pirican veled-i Bekir

Hâne-i Rıdvan veled-i Murad Hâne-i Süleyman veled-i Halil

KARYE-İ PATONA

Hâne-i Murad  veled-i Mehmed, ‘an erbâb-ı timar-ı Ala Kilisa

Hanehâ-i Re’âyâ-yı Müslümânân

Hâne-i Aydın veled-i Veli Hâne-i Ali veled-i Memi Hâne-i Ömer veled-i İlyas Hâne-i Ahmed veled-i Ali Hâne-i Murad veled-i Çirkin Hâne-i Mustafa veled-i Mehmed  Hâne-i Mehmed veled-i Ahmed

Hâne-i Ali veled-i Halil

Hâne-i ibrahim  veled-i Hasan

Hâne-i Mehmed  veled-i Şah Hüseyin

Hâne-i Ömer veled-i Çirkin

Hâne-i Fazlı veled-i Halil

Hâne-i Topal ibrahim veled-i Ahmed

Hâne-i Bali veled-i Kerim

KARYE-İ YENİKÖY

Hâne-i Mehmed veled-i Hasan, ‘an erbâb-ı timar-ı karye-i m.

Hanehâ-i Re’âyâ-yı Müslümânân

Hâne-i Ali veled-i Şahkulu

Hâne-i Mustafa  veled-i Yakub

Hâne-i Abdi   veled-i Sübhanvirdi

Hâne-i Hasan  veled-i Yahya

Hâne-i Mustafa  veled-i Yahya

Hâne-i Mehmed veled-i Maksud

Hâne-i Hüseyin veled-i Turak

Hâne-i Süleyman veled-i Alican

Hâne-i Rıdvan veled-i Mustafa, ‘an erbâb-ı timar-ı karye-i m.

Hâne-i Ahmed  veled-i Yusuf

Hâne-i İsa veled-i Budak

Hâne-i Osman veled-i Hüdavirdi

Hâne-i Mustafa veled-i Ebulkasım

Hâne-i Osman veled-i Hüseyin

Hâne-i Yar Ahmed  veled-i Veli

Hâne-i Ali veled-i Yar Ahmed

KARYE-İ TULUNTAŞ

Hâne-i Mehmed veled-i Ömer, ‘an erbab-ı timar-ı karye-i m.

Hâne-i Halil      veled-i Nebi, ‘an erbab-ı timar

KARYE-İ VARTANE

Hâne-i Hamza    veled-i Bekir, ‘an erbab-ı timar-ı karye-i m.

Hanehâ-i Re’âyâ-yı Müslümânân

Hâne-i Ömer  veled-i Sevindik

Hâne-i Molla İsmail veled-i İbrahim

Hâne-i Mahmud  veled-i Yusuf

Hâne-i Mehmed veled-i Yusuf

Hâne-i Yusuf  veled-i Veli

Hâne-i Mehmed veled-i Veli

Hâne-i Hüseyin veled-i Eyne Hoca

Hâne-i Çırak   veled-i Sevindik

KARYE-İ YENİCE

Hanehâ-i Ehl-i Menâsıb

Hâne-i Halil   veled-i Mahmud, ‘an erbâb-ı timar

Hâne-i Kasım   veled-i Abbas, ‘an erbâb-ı timar

Hâne-i İskender   veled-i Muradcan, ‘an erbâb-ı timar

Hanehâ-i Re’âyâ-yı Müslümânân

Hâne-i Ali veled-i Abdülcabbar

Hâne-i Yar Ahmed veled-i Velid

Hâne-i Ali veled-i Mehmed

Hâne-i Himmet veled-i İsa

Hâne-i Turmuş veled-i Mustafa

Hâne-i Mustafa veled-i Tahir

Hâne-i Mehmed veled-i İshak

Hâne-i Musa veled-i Derviş

Hâne-i Sadi    veled-i Kasım, ‘an erbâb-ı timar-ı karye-i m.

Hâne-i Mehmed veled-i Mürsel, ‘an erbâb-ı timar-ı karye-i m.

Hâne-i Bekir  veled-i Yusuf

Hâne-i Ömer   veled-i Yusuf

Hâne-i Piri veled-i Hüdavirdi

Hâne-i Mehmed  veled-i Ali

Hâne-i Pir Veli   veled-i Sevindik

Hâne-i İsmail  veled-i Rüstem

Hâne-i Hüseyin veled-i Murad, ‘an erbâb-ı timar-ı karye-i Çavuş

Hâne-i Murad Beşe veled-i Himmet

Hâne-i Satılmış veled-i Eyvan Ali

Hâne-i İsa veled-i Dost Ali

Hâne-i İbrahim  veled-i Nebi

Hâne-i Himmet veled-i Bünyad

Hâne-i Mahmud veled-i Hızır

Hâne-i Mehmed veled-i Çotul

Hâne-i Mehdi veled-i Piri

Hâne-i Abdi veled-i Yusuf

Hanehâ-i Re’âyâ-yı Müslümânân-ı Karye-ı m.

Hâne-i Sinan veled-i Ali

Hâne-i Mehmed veled-i Turdu

Hâne-i Musa veled-i Hüseyin

Hâne-i Tur Ali veled-i İsmail

Hâne-i Osman veled-i Mürsel

Hâne-i Musa veled-i Kurd Bali

Hâne-i Ömer veled-i Maksud

Hâne-i Süleyman veled-i Hacı

Hâne-i Veli veled-i Maksud

Hâne-i Fazlı veled-i Ali Hâne-i Satılmış Abdal veled-i Ali

Hâne-i Muslu veled-i Kasım

Hâne-i Mustafa veled-i Ömer

Hâne-i İbrahim veled-i Mehmed

Hâne-i Bali veled-i İbadullah

Hâne-i Fazlı veled-i Ebulkasım

Hâne-i Turhan veled-i Ali

Köprücüyan

Mustafa veled-i Abbas ve Arslan birader-i o der köprü-yi İğde ve Hatul becâ-yı Bali ve Emin ve Sefer ve diğer Sefer ve Ömer ve Ali ve Fazlullah ve Himmet ve Muslu ki pes ezin köprücü tayin budend bâ-defter-i mufassal hâlâ ref şod ve mezburan Mustafa ve Arslan tayin şod.

Mustafa veled-i Abbas ve Arslan birader-i mezbur fevt olmağla yerlerine oğullarından ancak Ömer ve Şaban iki nefer köprücüler olub ziyade olmaya deyü ferman olmağın suret virilmiştir fi 8 Za [Zilkade] sene 1082.

Zikr olunan İğde ve Hatul Köprülerine bilâ -öşür bir çiftlik zemin ile avârız-ı divâniye ve tekâlif-i örfiye ve âdet-i ağnam ve sair tekâlifin cüzi ve küllisinden muafiyet ile Bali ve Emin ve Sefer ve diğer Sefer ve Ömer ve Ali ve Fazlullah ve Himmet ve Muslu namım kimesneler bundan akdem köprücü olub muaf olanların üzerlerine lazım gelen hizmetlerin eda iderler ise hizmetleri mirîye ve fukaraya nafi ise muafiyetleri ibka olunub ve illa üzerlerine lazım gelen hizmetlerin eda itmeyüb ve hizmetleri fukaraya ve mirîye nafi değil ise biz muaflarız didiklerine itibar olunmayub haneye dahil eylesin deyü ferman olumnağla ber muceb-i fermân-ı âli köprü-yi mezburan görüldükde ayende ve revende geçmeye salih hizmetleri olmayub ve bir veçhile eda-yı hizmet eyledikleri zahir ve mezburan Mustafa ve Arslan on nefer köprücü yanında olanlar hâne-i avarızların virüb hizmetlerin kendüler yalnız görmeye kadir olub bade’l-yevm köprücü olub sabıkan köprücü olanlar hâne-ı avarıza kay d olunub eğer mezburan Mustafa ve Arslan hizmetlerinde taksirat iderler ise avarız ve sair tekâlifleri mirî içün tahsil olunmak üzere taahhüd idüb hüccet olunub ve vech-i meşruh üzere taalihüdleri mirîye ve fukaraya nafi olmağla ber muceb-i hüccet-i şer’iyye mezburan Mustafa ve Arslan köprücü olub eda-yı hizmet eyledikçe mukaddema köprücü olanlar ne vecihle muaf olagelmiş ise bunlar dahi ol veçhile muaf olmak üzere deftere kay d olundu

KARYE-İ MUTAĞA

Hanehâ-i Re’âyâ-yı Müslümânân

Hâne-i Mehmed veled-i Ahmed Hâne-i İsmail  veled-i İbrahim Hâne-i Abdi veled-i Abdülhadi

KARYE-İ FOL

Hâne-i Bekir veled-i Şeydi Ahmed

Hâne-i Himmet veled-i Bünyad

Hâne-i Hüseyin veled-i Kutlu Bey

KARYE-İ KURUKOL

Hanehâ-i Re’âyâ-yı Müslümânân

Hâne-i Ahmed veled-i Muhyiddin

Hâne-i Ahmed veled-i Allahvirdi

Hâne-i Muharrem veled-i Şeydi Ali

Hâne-i Mehmed veled-i Maksud

Hâne-i Süleyman veled-i Ali

Hâne-i Salih veled-i Osman

Hâne-i Bekir veled-i Tababay

Hâne-i Hüseyin veled-i Halil

Hâne-i İsmail veled-i Küçük Ali

KARYE-İ FINDIKLI

Hanehâ-i Re’âyâ-yı Müslümânân

Hâne-i Abdurrahman  veled-i Himmet Hâne-i Uğurlu   veled-i Bekir

Hâne-i Yakub veled-i Mehmed

KARYE-İ HOSAB

Hanehâ-i Re’âyâ-yı Müslümânân

Hâne-i Ali veled-i Yol Kulu Hâne-i Veli veled-i Kubad Hâne-i Osman veled-i Eyne Hoca

Hâne-i Veli veled-i Hasan Hâne-i Yusuf veled-i Veli

KARYE-İ KOÇAK

Hâne-i Dostinam

Hâne-i Mehmed veled-i Dosti

KARYE-İ TEŞTİK

Hanehâ-i Re’âyâ-yı Müslümânân

Hâne-i İsmail veled-i Nur Ali Hâne-i Alican veled-i Yusuf Hâne-i Halil veled-i Mehmed Hâne-i Piri veled-i Hasan Hâne-i Diğer İsmail veled-i Ali Hâne-i Pir Ali veled-i Yakub

KARYE-İ PARDI

Ziraat-ı Abbas veled-i Ali, sakin-i karye-i Tünük

Ziraat-ı Süleyman veled-i Murad

Hâne-i Nebi veled-i Satılmış

Hâne-i Bekir veled-i Çırak Ali

Hâne-i Osman veled-i Bünyad

Hâne-i Ahmed veled-i Şahkulu

Hâne-i Beşaret  veled-i Yusuf

Hâne-i Veysel veled-i Veli

Hâne-i Salih ve ibrahim veledan-ı Murad

Hâne-i Arzuman veled-i Yol Kulu

Hâne-i Ahmed veled-i Kutbeddin

Hâne-i Ali veled-i Murad Hâne-i Mehmed veled-i Tur Kubad Hâne-i Ahmed veled-i Yetim Veli

Hâne-i Hamza veled-i Resul

Hâne-i Mustafa veled-i Halil

Hâne-i Kubad veled-i Abdal

Hâne-i Maksud   veled-i Süleyman

Hâne-i Yusuf veled-i Şaban

Hâne-i Yakub veled-i Pir Budak

Hâne-i Abdal veled-i Himmet

Ziraat-ı Mustafa veled-i  Ömer, sakin-i karye-i Yenice

KARYE-İ ÜÇAĞIL

Hanehâ-i Re’âyâ-yı Müslümânân

Hâne-i Arzuman veled-i Abdi Hâne-i Ahmed birader-i o Hâne-i Muslu veled-i Taştemür

Hâne-i Kutbeddin  veled-i Turak

Hâne-i Nebi veled-i Mustafa

Hâne-i Mustafa veled-i Abdurrahman

Hâne-i Hüseyin veled-i Cafer

Hâne-i Şah Veli veled-i Abdülgani

Hâne-i Hasan veled-i İbrahim

KARYE-I PINARBAŞI

Hanehâ-i Re’âyâ-yı Müslümânân-ı  Karye-i m.

Hâne-i Hasan veled-i Mehmed

Hâne-i Ali ve Süleyman veledân-ı Yusuf

Hâne-i Deli Hasan birader-i O

Hâne-i İbrahim  ve Cafer veledân-ı Abdülkerim

Hâne-i Şah veled-i Süleyman

Hâne-i Mustafa veled-i Veli

KARYE-İ KÖTÜKÖY

Ziraathâ-i Bazı Kesan der Karye-i m.

Ziraat-ı Arzuman     veled-i Abdi,  sakin-i karye-i [Üç] Ağıl

Ziraat-ı Cafer   veled-i Abdülkerim, sakin-i karye-i Üç Ağıl

Ziraat-ı Mustafa veled-i Taştemür, sakin-i karye-i mezbur

Ziraat-ı Kutbeddin, sakin-i karye-i m.

Ziraat-ı Şah veled-i [boş],   sakin-i karye-i Pınarbaşı

KARYE-İ TUNUK

Hâne-i Kurd veled-i Ali

Hanehâ-i Re’âyâ-yı Müslümânân

Hâne-i Abbas   veled-i Ali Hâne-i Arzuman birader-i O

Hâne-i Süleyman veled-i Veli

Hâne-i İsmail veled-i Mustafa

KARYE-İ LAZARİS

Hanehâ-i Re’âyâ-yı Müslümânân

Hâne-i Hasan veled-i Süleyman

Hâne-i Abdal birader-i O

Hâne-i ibrahim veled-i Veli

Hâne-i Ahmed veled-i İbrahim Sufi

Hâne-i Mehmed birader-i O

Hâne-i Hüseyin veled-i Halil

Hâne-i Köse Hüseyin nam Hâne-i Ali veled-i İsmail

Hâne-i Yakub veled-i İsmail

KARYE-İ PANİK

Hanehâ-i Re’âyâ-yı Müslümânân

Hâne-i Arzuman   veled-i Hasan

Hâne-i Ali veled-i Budak

Hâne-i Himmet veled-i Saru Budak

Hâne-i Halil veled-i Hızır Budak

Hâne-i Himmet veled-i Abdal

Hâne-i Mustafa veled-i Ali Koca

Hâne-i Hüseyin veled-i Piri

Hâne-i Ahmed veled-i Veli

Hâne-i Ahmed   veled-i Saru Budak

KARYE-İ ELİĞE

Hanehâ-i Ehl-i Menâsıb

Hâne-i Süleyman veled-i Hasan, ‘an erbâb-ı tımar bağçe kıt’a 1

Hâne-i Kasım veled-i Pir Naki, ‘an erbâb-ı Umar, bağçe kıt’a 1

Hâne-i Arslan  veled-i Nasuh, ‘an erbâb-ı timar-ı karye-i Bulak

Hâne-i Gemici Ali   veled-i Mahmud, ‘an erbâb-ı timar-ı Karye-i Eğrek bağçe kıt’a 1

Hâne-i Sabi Ali   veled-i Kondu, ‘an erbâb-ı timar-ı karye-i Bulak bağçe kıt’a 1

Hâne-i Mehmed veled-i Ahmed, ‘an erbâb-ı timar-ı karye-i m. bağçe kıt’a 1

Hanehâ-i Re’âyâ-yı Müslümânân

Hâne-i Kanak veled-i   Allahvirdi,   bağçe kıt’a 1

Hâne-i Kemal veled-i Pir Hak

Hâne-i Hasan veled-i Haydar, bağçe kıt’a 1

Hâne-i Halil veled-i Ali

Hâne-i Tur Ali   veled-i Allahviridi, bağçe kıt’a 1

Hâne-i Mehmed    veled-i Aykud, bağçe kıt’a 1

Hâne-i Hüseyin veled-i Şahmansur, bağçe kıt’a 1

Hâne-i Yakub veled-i Mahmud

Hâne-i Mehmed veled-i Arab, bağçe kıt’a 1

Hâne-i Kalender   veled-i İbrahim, bağçe kıt’a 1

Hâne-i Abbas veled-i İbrahim, bağçe kıt’a 1

Hâne-i Hasan veled-i Yusuf

Hâne-i Bünyad veled-i Yunus, bağçe kıt’a 1

Bağ-ı Ali veled-i Süleyman, sakin-i karye-i Hasan Şeyh kıt’a 1

Bağ-ı   Seydi    veled-i Mustafa, sakin-i karye-i m. kıta 1

KARYE-İ OKÇUVİRANI

Hâne-i Abdurrahman veled-i Mirza Ali

Hâne-i Abdal Mehmed

Ziraat-ı Muslu, sakin-i karye-i Simon, tâbi-i Şiryan

Ziraat-ı Himmet   veled-i   Şeydi,   sakin-i karye-i Simon tâbi-i Şiryan

KARYE-İ TERAHET

Hâne-i Hüseyin veled-i Bekir, ‘an yeniçeriyân

Hanehâ-i Re’âyâ-yı Müslümânân

Hâne-i Ali veled-i Bayram Hoca

Hâne-i Abdullah veled-i Abdülkerim

KARYE-İ ZAĞPA

Hanehâ-i Ehl-i Menâsıb ve saire

Hâne-i  Hüseyin     veled-i Abdullah, ‘an sipahiyân, tarla somarlık 15

Hâne-i Veli Beşe veled-i Bayram Koca Hâne-i   Murad   veled-i   Abdullah,   ‘an sipahiyim, tarla kilelik 80

Hâne-i   Molla   Mustafa   veled-i   Osman, imam-ı karye-i m.

Hâne-i Abbas     veled-i  Mustafa,  tarla kilelik 40

Hâne-i Deli Beşe veled-i Bekir Beşe, tarla kilelik 5

Hâne-i Ali Beşe birader-i o, tarla kilelik 10

Bağ-ı Hızır veled-i Emin, sakin-i karye-i Gölve

Bağ-ı  Ali  veled-i   Şenkil,  sakin-i  karye-i Golve,bağ tarla kilelik 10

Hanehâ-i Re’âyâ-yı Müslümânân-ı Karye-i m.

Hâne-i Karagöz     veled-i  Bayındır,  bağ kıt’a 1

Hâne-i Mahmud birader-i o

Hâne-i Ahmed   veled-i  Abdullah,  bağ kıt’a 1

Hâne-i Nasuh  veled-i    Abdullah,    bağ kıt’a 1

Hâne-i Hasan veled-i Abdullah, bağkü’al

Hâne-i Yusuf veled-i Abdullah, bağ kıt’a 1

Hâne-i Yakub veled-i Haydar, bağ kıt’a 1

Hâne-i Karaca veled-i Abdullah, bağ kıt’a 1

Hâne-i Ali veled-i Abdullah

Hâne-i Turkaya  veled-i Abdullah,  bağçe kıt’a 1

Hâne-i Mehmed   veled-i   Zülfikar,   bağ kıt’a 1

Hâne-i Dilir veled-i Abdullah, bağ kıt’a 1

Hâne-i Diğer Turkaya  veled-i Kara Bali, bağ kıt’a 1

Hâne-i Turak veled-i Evren, bağ kıt’a 1

Hâne-i Bayram veled-i Ürküd, bağ kıt’a 1

Hâne-i Hasan veled-i Ferhad, bağ kıt’a 1

Hâne-i Hüseyin birader-i O, bağ kıt’a 1

Hâne-i Gökçe veled-i Abdullah, bağ kıt’a 1

Hâne-i Hüseyin birader-i O, bağ kıt’a 1

Hâne-i Halil veled-i Memi, bağ kıt’a 1

Hâne-i Mehmed veled-i Kızılca, bağ kıt’a 1

Hâne-i Hüseyin veled-i Eyneddin

Hâne-i İlyas veled-i Bekir

Hâne-i Mehmed veled-i Balaban, bağ kıt’a 1

Hâne-i Ali veled-i  Kara Ali, bağ kıt’a 1

Hâne-i Mehmed    veled-i Abdullah, bağ kıt’a 1

Hâne-i Sefer veled-i Gündüz, bağ kıt’a 1

Hâne-i Hak virdi veled-i Hamza

Hâne-i Arslan veled-i Abdullah, bağ kıt’a 3

Hâne-i Diğer Arslan veled-i Koçak, bağ kıt’a 1

Hâne-i Zülfikar     veled-i Abdullah, bağ kıt’a 1

Hâne-i Topal veled-i Abdullah, bağ kıt’a 1

Hâne-i Şir Merd veled-i Yağmur, bağ kıt’a 1

Hâne-i Sefer veled-i Muslu, bağ kıt’a 1

Hâne-i Nebi veled-i Bekir, bağ kıt’a 1

Hâne-i Mehmed veled-i Seyyid, bağ kıt’a 1

Hâne-i İbrahim veled-i Hamza, bağ kıt’a 1

Hâne-i Himmet veled-i Balaban, bağ kıt’a 1

Hâne-i Osman   veled-i Abdullah,   bağ kıt’a 1

Hâne-i Ahmed veled-i   Kızılca

Hâne-i Sefer veled-i Balaban, bağ kıt’a 1

Hâne-i Üveys veled-i Dönmez

Hâne-i Veysel birader-i O, bağ kıt’a

Hâne-i Bahtiyar veled-i Abdullah

Hâne-i Bayram veled-i   Dönmez

Hâne-i Hızır Bali veled-i Hasan, bağ kıt’a 1

Hâne-i Şerci veled-i Ürküd

Hâne-i Sefer   veled-i     Allah [virdi], bağ kıt’a 1

Hâne-i Bulgar veled-i Hubyar

Hâne-i Saru  Yakub     veled-i  Abdullah, bağ kıt’a 1

Hâne-i Şatır veled-i Şahin

Hâne-i Muzaffer veled-i Gülayan

Hâne-i Muzaffer birader-i O

Hâne-i Mustafa veled-i Veli

Hâne-i Yakub veled-i Veli,   bağ kıt’a 1

Hâne-i Nebi veled-i Şeydi Ahmed

Hâne-i Mustafa    veled-i Abdullah, bağ kıt’a 1

Hâne-i Çoban Yusuf

Hâne-i Acem Ahmed Sufi

Hâne-i Yelbaş Ahmed

Hâne-i Turmuş veled-i Ümmet

Hâne-i Osman veled-i Sülür, bağ kıta 1

Hâne-i Mehmed veled-i Abdullah

Hâne-i Çarık Ali veled-i Ömercan

Hâne-i İbrahim veled-i Cafer

Hâne-i Mustafa veled-i Abdullah

Hâne-i Bayram veled-i Ahmed, bağ kıt’a 1

Hâne-i Küçek birader-i O

Hâne-i Hasan   veled-i   Molla, bağ kıt’a 1

Hâne-i Kılıç ibrahim

Hâne-i Ali veled-i Gündüz

Hâne-i Turkaya veled-i Karagöz

Hâne-i Musa veled-i Yusuf

Hâne-i İsmail veled-i Mahmud

Hâne-i Yakub   veled-i Korkmaz

Hâne-i Mehmed veled-i Yaramış

Hâne-i Ali birader-i O

Hâne-i Taştemür veled-i Ferhad

Hâne-i Hasan veled-i…

Hâne-i Osman veled-i Turmuş

Hâne-i Nebi veled-i Abdullah

Hâne-i Himmet veled-i Karagöz

Hâne-i Mustafa birader-i O

Hâne-i Diğer Mustafa veled-i Horos

Hâne-i Ömer veled-i Pirbende

Hâne-i Sabi Hüseyin

Hâne-i Mirek nam zimmî, ‘an zimmîyân

Mahalle-i Yukaru der karye-i m.

Karye-i mezbur

Yüzyetmiş ev oluh mukaddema Gürgenlik namıyla bu ana değin muaf olub lakin mahall-i tahrirde hizmetleri görülmeğin onbeş ev hizmetlerinin uhdesinden gelmeğe kadir olduğu zahir olub yirmibeş ev köprü hizmetinde olub maadası haneye tayin olmak içün deftere şerh virildi.

Hâne-i Molla İvaz veled-i Mansur, müezzin-i karye-i m. bağ kıt’a 1

Hanehâ-i Ehl-i Menâsıb der Mahalle-i m.

Hâne-i Mehmed Beşe   veled-i   Çingane, bağ kıt’a 1, tarla kilelik 40

Hâne-i Murad Beşe   veled-i   Seyyid, bağ kıt’a 1, tarla kildik 3

Hâne-i Musa Beşe veled-i   Sadaka,   tarla      kilelik 20

Hâne-i Behlül   veled-i Cafer, bağ kıt’a 1 tarla kilelik 30

Hanehâ-i Re’âyâ-yı Müslümânân der Mahalle-i m.

Hâne-i Arzuman nam, bağ kıt’a 1

Hâne-i Hızır veled-i Dilir

Hâne-i Ahmed veled-i Osman, bağ kıt’a 1

Hâne-i Hüseyin veled-i Rüstem

Hâne-i Allahvirdi veled-i Aykud

Hâne-i Kemal veled-i Bahadır, bağ kıt’a 1

Hâne-i Rıdvan veled-i Nebi

Hâne-i Molla Ali veled-i Karakoç

Hâne-i Bekir veled-i Kutlubey

Hâne-i Mehmed Çorlu, bağ kıt’a 1

Hâne-i Koca Cebi   veled-i Boran Bey

Hâne-i Abdi veled-i Murad, bağ kıtal

Hâne-i Davud veled-i Emir, bağ kıt’a 1

Hâne-i Kaya veled-i Bayezid bağ kıt’a 1

Hâne-i Mehmed veled-i Mahmud

Hâne-i Musa veled-i Turdu, bağ kıt’a 1

Hâne-i Ali veled-i Hızır

Hâne-i İsmail veled-i Pir Kalem

Hâne-i İvaz veled-i Kutlubey

Hâne-i Pir Kulu veled-i Sadaka

Hâne-i Tanrıkulu veled-i Sadaka

Hâne-i Himmet veled-i Tursun, bağ kıta 1

Hâne-i Mehmed veled-i Hoso

Hâne-i Şatır veled-i Derviş

Hâne-i Tur Bali veled-i Süleyman

Hâne-i Yakub veled-i Mirza

Hâne-i Uzun Mehmed veled-i Uğurlu

Hâne-i Hızır veled-i Kara Ali

Hâne-i Hasan veled-i İbrahim

Hâne-i Mehmed  veled-i Seyyid

Hâne-i Ahmed birader-i o

Hâne-i Bektaş veled-i Abdullah

Hâne-i Topal İslam veled-i Piri

Hâne-i Halil veled-i Far is

Hâne-i Süleyman Koca veled-i Karaca, bağ kıt’a 1

Hâne-i Mustafa veled-i Dönmez

Hâne-i Yusuf veled-i Altun

Hâne-i Ali veled-i Hûda virdi

Hâne-i Hıdır veled-i Alice, bağ ki t’a 1

Hâne-i Tobî veled-i Kara Bali

Hâne-i Veli veled-i Polad

Hâne-i Balak Mehmed veled-i Kaya ? an imam

Hâne-i İsmail veled-i Pir Kalem

YARARLANILAN KAYNAKLAR:

1-    T.C. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Bölümü Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı Öğrencisi Ali Sinan BİLGİLİ’nin Yüksek Lisans Tezi. Tezde Karahisar-i Şarki Kazasının 1520 tarihli İcmal ve 1570 tarihli mufassal tahrir defterlerinin çevirisi yapılmıştır. Tez çalışması Karahisar-i Şarki kazasının tüm Nahiyelerini ihtiva ediyorsa da burada sadece Mindeval’a ait köylerin durumu aktarılmıştır.

Yazımıza konu bu TEZ çalışmasını YÖK Dökümantasyon Merkezi sitesinden alarak ulaştıran Doludere (Gicora) köyünden hemşehrimiz Erkan MUTLU’ya teşekkürler.

2-    Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yayınları Numara 36, Defteri Hakani Dizisi III, 387 Numaralı Muhasebe-i Vilayet-i Karaman ve Rum Defteri, tarih 937/1530  Ankara-1997

3-    TTK Yayınlarından; Mehmet ÖZ ve Fatfa ACUN’un ortak çalışması olan “Orta Karadeniz Tarihinin Kaynakları” VII Karahisar-i Şarki Sancağı Mufassal Âvarız Defteri (1642-1643) Ankara-2008

4-    TTK Yayınlarından, Fatma ACUN’un çalışması “Karahisar-i Şarki ve koyulhisar Kazalar Örneğinde Osmanlı Taşra İdaresi 1485-1569 Yılları” Ankara-2006

Saygılarımla,

Murat D. Tosun

Reklamlar

About Murat Dursun Tosun

30.07.1961 tarihinde İstanbul'da doğdu. İlkokulu ve Ortaokulu Çeliktepe'de okudu. Liseyi ise, Gültepe Endüstri Meslek Lisesinde 1977 yılında tamamladı. 27 Mart 1978 tarihinde İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde 17 yaşındayken sözleşmeli teknisyen olarak göreve başladı. 1981–82 yılları arasında askerlik görevini yaptı. 1983 yılında tekrar sözleşmeli teknisyen olarak AKM'de göreve başladı. 1984 yılında çıkan bir Kanun'dan yararlanarak Memuriyete geçti. 1990 yılında girdiği ÖSYM sınavı neticesi Açık Öğretim Fakültesi'ne kayıt yaptırdı ve 1994 yılında mezun oldu. Akabinde Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü İşletme Bölümünde Yüksek Lisans Hakkı kazandı ve 3 yıllık eğitimden sonra 1997 yılında Bilim Uzmanı olarak mezun oldu. İş hayatında ise,13 yıllık teknik hizmet çalışmasından sonra Emniyet ve Bakım Şef Yardımcısı, Sivil Savunma Amiri, Fiziki Güvenlik Amiri görevlerinde bulundu. 1997 yılında Şube Müdürü oldu. 1998'den sonra İdari ve Mali İşler ile Güvenlik Şube Müdürlüğü görevlerinde bulundu.Aynı zamanda 7 yıl süre ile Beyoğlu İstiklal Caddesinde bulunan ve 4/5'inden fazlası Maliye Hazinesine ait olan 54 bağımsız bölümlü Kastel İs Merkezi'nde (Atlas Pasajı) kamu adına yöneticilik yaptı. 2005–2006 hac döneminde eşiyle birlikte hacca gitti ve geldikten sonra Nisan 2006'da emekliye ayrıldı. Bloğunda yayınlanmış 1200’ün üzerinde çalışması vardır. Çeçenzade Hacı Hasan Paşa’nın Hayatı (225 sayfa), Çağırgan Baba Es-Seyyid İsmail Hakkı Çağırgan Veli (206 sayfa) , Arşiv Belgelerinde Mindeval-Çamoluk Tarihi (584 sayfa), Arşiv Belgelerinde Alucra-Alucra Tarihi (690 sayfa), Alucra’nın Emektar Şahsiyetleri-İz Bırakanlar (35 sayfa), Arşiv Belgelerinde Karahisar-i Şarki-Şebinkarahisar Tarihi (914 sayfa), Arşiv Belgelerinde Anadolu'ya Kafkas Göçleri İskânları Köle ve Cariyelik Sorunu (449 sayfa), Kethüdazâde Mehmet Emin Ağa-Tirebolu Voyvodası ve Şebinkarahisar Kaymakamı (630 sayfa), Halepli Bir Osmanlı Paşası Mellahzâde Mehmed Mer'i Paşa Hayatı ve Hatırlattıkları (268 sayfa), Ermeni Olaylarının Gelişimi ve Şebinkarahisar'da Yaşananlar (2 Cilt, 1263 sayfa), Suşehri Tarihi Yazılarım (497 sayfa), Arşiv Belgelerinde Alaplı (404 sayfa), Kasımpaşa Tarihi Yazılarım (326 sayfa) ve Alucra Gürbulak Köyü Nam-ı Diğer Feygas, Hanuk Şeyh Mehmed (260 sayfa), Osmanlıca Arşiv Belgelerinde Gümüşhane Yaşananlar ve Ayrıntıları 1695-1928 (2 cilt 1100 sayfa) isimli basılı 15 kitabı bulunmaktadır. Yaklaşık 8 senedir Naht (Hatt-ı Ahşap) sanatıyla da ilgilenmekte olup, 2 kez İstanbul'da 1 kez Şebinkarahisar'da 1 kez de Alucra'da sergi açmıştır. 2015 yılı yaz döneminde Şebinkarahisar Halk Eğitim Merkezinde Naht (Hatt-ı Ahşap) kursu verdi.
Bu yazı Alucra Tarihi, Osmanlı Tarihi içinde yayınlandı ve , , olarak etiketlendi. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

3 Responses to 16. YÜZYILDA MİNDEVAL NAHİYESİNE TABÎ KÖYLERİN NÜFUS VE ZİRAİ DURUMLARI

 1. Haydar Kızıltaş dedi ki:

  Sayın Murat Dursun Tosun,

  Öncelikle çalışmalarınızı zevkle takip ettiğimi belirtmek isterim.
  Burada merakımı çeken bir konu için bizleri aydınlatırsanız sevineceğim, Köy tanıtımları ve toplu vergi durumlarında tüm köyler olduğu halde zağpa köyünü neden göremiyoruz.

  Saygılarımla
  Haydar Kızıltaş

  Beğen

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s