MİNDEVAL NAHİYESİ HÜKÜMET KONAĞINA DAİR

image001

Ağağıda inceleyeceğimiz birkaç satırlık belge bu konuda daha önce yazmış olduğumuz bir yazıyı hatırlattı.

https://muratdursuntosun.wordpress.com/2013/02/11/alucra-tarihinden-sayfalar-22-mindeval-camoluk-1-yazi/

Önce aşağıdaki belgemizi okuyalım sonra bu konudaki diğer yazışmaları hatırlayalım.

Fon Kodu: BEO, Dosya No: 3377, Gömlek No: 253235, Tarihi: 1326 B 20 (24 Ağustos 1908), Konu Özeti: Mindeval nahiyesi merkezinin naklinden dolayı inşası lazım gelen hükümet konağının masrafları. (Dahiliye)image002

Dahiliye Nezareti Vekâlet-i Behiyyesi’ne

Şura mazbatası 888 fi 17 Cemaziyelahir sene (1)325

Suretleri balada muharrer tezkire-i maruza ve şeref-sadır olan irade-i seniyye-i cenâb-ı hilafetpenâhiye mübelliğ hamiş (mektubun altına sonradan yazılan notlar) mucebince Dâhiliye Nezareti Vekâlet-i Behiyyesinin ifâ-yı muktezasına himmet buyurulmak.

Mindeval nahiyesi merkezinin naklinden dolayı inşası lazım gelen hükümet konağının masrafı hakkında..

Görüldüğü gibi Mindeval nahiyesi merkezinin naklinden ve yeni bir hükümet konağının inşası için gerekli masraftan bahsedilmektedir.  Tarih olarak aşağıdaki belgelerden daha önce olduğundan aşağıda bulunan belgelerde detayları olan nahiye merkezinin taşınması talebinin evveliyatının olduğu anlaşılmaktadır.

Nakil talebinin gerekçelerini özetlemek gerekirse; mevcut nahiye merkezinin Suşehri-Alucra yoluna uzak olması, nahiyeye bağlı köylerin çoğunun nehrin karşı tarafında bulunması ve bu köylerin merkeze uzaklığı nedeniyle halkın gidiş gelişlerinde sıkıntı çekmesi sıralanabilir. Ayrıca nehrin üzerinde bulunan köprünün de yıkılmaya yüz tutmuş olması suyun hırçın aktığı zamanlarda buraya düşenlerin olması ve can kaybı yaşanmış olması da nakil talebinde öne sürülen gerekçeler arasındadır.

Saygılarımla,

Murat D. Tosun

B.O.A. Fon Kodu: ŞD. Dosya No:1815 Gömlek No: 5, Tarihi: 1328 Ra 01(13 Mart 1910), Konusu: Alucra kazası Mindeval nahiyesi merkezinin Devlesdani (Dulundas) karyesine nakli. (Sivas 2)

Dördüncü Orduyu Hümayun Müşiriyyet Celilesi’ne

Devletli Efendim Hazretleri

Alucra Kazasına tabi’ Mindeval Nahiyesi Merkezi’nin Dulundas Karyesi’ne nakli mucib-i muhsenat olacağına dair Sivas vilayetinden alınan tahriratın gönderildiği beyanıyla cihet-i askeriyece la-hak olacak mütalaanın inbâsı hakkında Dâhiliye Nezareti

Celilesi’nden vürud-ı tezkir Erkan-ı Harbiye Umumiye Dairesi’ne ledel-havale ba’de iktizası ika edilmek üzere ol-emirde bu babdaki mütalaa-i asâfanelerinin lüzumu istifarı daire-i mezkûreden ifade olunarak binaaleyh lüzumu üzere evrak müteferriası leffen tesyar (gönderme) kılınmış olmağla iktizasının (gereğinin) inba (haber verme, tebliğ) buyurulması babında emr u ferman hazret-i men-lehül emrindir. Fi 6 Ramazan Sene 1324 ve fi 11 Teşrin-i evvel sene 1322 (24 Ekim 1906)

Belgenin alt kısmındaki yazılar üstekinin tekrarı niteliğinde olduğundan onlar alınmamıştır.

Huzur-ı Sami-i Cenab-ı Vilayetpenâhiye

Alucra Kazası Kaimmakamlığından vürud eden tahriratda kazayı mezkûrun Mindeval nahiyesinde hükümet konağı Kelkit Irmağı kenarında ve Teştik karyesi civarında bir çayrek (çeyrek) mesafede bir dere içerisinde münasebetsiz havası vahim ve sarp bir mevkide bulunup mezkûr ırmağın şimdiki hükümet cihetinde on iki karye ve karşı cihetinde yirmi dört karye mevcut olup nehir üzerinde ancak bir köprü bulunduğu cihetle yirmi dört pare karye nahiye merkezine hin-i müracaatlarında suubet ve maşakkata dûçar olageldikleri cihetle şimdiki hükümet terk olunarak Dulundas karyesine inşa olunduğu takdirde mahal-i mezkûr mevkian latif ve havadar olduğu gibi nahiyenin müçtemî olduğu kura vasatında ve merkez kazaya oldukça kurbiyet ve bir karye dâhilinde bulunduğu cihetle hervechle muhafaza ve terakkiye müsait bulunacağı ve bundan başka nehrin bu tarafındaki yirmi dört pare karye suhuletle merkez hükümete müracaat edebileceği ve Suşehri, Alucra tariği mezkûr Dulundas karyesi pişegâhında(önünde) güzeran eylediği hasebiyle Suşehri ahaliyesinin Alucra pazarına amed-şudunda kendilerine suhulet (kolaylık) ve merkez nahiyenin terakkisine ve inzibat-ı mahalliye medar-ı küllisi bulunacağı ve Yeniköy karyesi eşrafından Arif Efendi karye-i mezkûre hükümetin hin-i naklinde hükümetin bağçe vesair müştemilatına istiab (içine alma) müsaid arsa-i mahalli ile başkaca büyük guruşda nakden ifa eylemeği taahhüd etmekte ve eski hükümet konağı furuht (satış) olunarak esmanı(değeri) mürursa ianesi esmanından iki bin guruşun mevcud bulunduğundan hazineye ve ahaliye yeniden bar (yük) olunmaksızın işbu iki hükümet konağı vücud-pezir (var olmak) olabileceği me’mul-ı kavi olduğu beyan olunmuş ve bu babdaki iş’ar-ı mahali halen ve istikbalen muhsenat-ı arireyeye mucib bulunmuş olmağla icra-yı icabı babında ve her halde emr u ferman hazret-i men-lehul emrindir. Fi 4 Cemaziyelahir sene 324 ve fi 13 Temmuz sene 322

(İmzalardan bazıları)

Azadan Mustafa Asım, Müftü Mustafa Asım, Karahisar-ı Şarki Mutasarrıfı.

Alucra kazasına tabi’ Mindeval nahiyesi hükümet konağının Kelkit ırmağı kenarında ve Teştik karyesi civarında bir dere içerisinde ve münasebetsiz ve havası vahim sarp bir mevkide olduğundan ve ırmağın şimdiki hükümet cihetinde iki ve öbür cihetinde yirmi dört karye mevcut olup nehir üzerinde ancak bir köprü bulunmağla bu karyelerin nahiye merkezine hin-i müracaatlarında ek çok müşkülata duçar olarak masarifi inşaiye içün hazineyi celileye bar (yük) olmaksızın mevkian latif ve havadar olan nahiyenin vasıta bulunan Dulundas karyesine nakli halen ve istikbalen muhsenat-ı ………mucip olacağına dair alınan Karahisar İdare Meclisi’nin işbu mazbatasından bahisle keyfiyetin ba-tahrirat Dahiliye Nezaret-i Celilesi’ne irsali ve vürud idecek emre göre ve icabı bildirileceğinin dahi cevaben liva-i mezkûr mutasarrıflığına irsali tezkir kılındı. Fi 29 Temmuz sene 322

Dâhiliye Nezaret-i Celilesi’ne

Hülasası: Mindeval kazası hükümet konağının Dulundas karyesine nakline müsâde itası hakkında..

Devletlü Efendim Hazretleri,

Alucra kazasına tabi’ Mindeval hükümet konağı Kelkit Irmağı kenarında ve Teştik karyesi civarında bir dere içinde ve münasebetsiz ve havası vahim sarp bir mevkide kain olduğundan ve ırmağın şimdiki hükümet cihetinde iki ve öbür cihetinde yirmi dört adet karye mevcut olup nehir üzerinde yalnız bir köprü bulunmakla işbu karyeler ahalisi nahiye merkezine müracaat içün bir çok suubet ve müşkülata tesadüf ettiklerinden masarif-ı inşaiye hazine-i celileye bar(yük) olmaksızın nahiye merkezinin mevkian latif ve havadar olan ve nahiyenin vasıta bulunan Dulundas karyesine nakli mucib (icab eden, lazım gelen) olacağı cihetle icra-i icabı ifadesine dair Karahisar-i Şarki Sancağı İdare Meclisinin mazbatası Meclis İdare-i Vâlâ-ya leffen takdim kılınmış olmağla iktizasının ifa ve inbasına müsaade buyrulması babında emr u ferman hazret-i men lehül emrindir. Fi 28 Cemazi’el ahir sene 324 ve fi 5 Ağustos sene 322

Karahisar-i Şarki Redif Taburu üçüncü bölük dairesini teşkil eden Mindeval nahiyesi merkezinin Dulundas karyesine nakli hakkında mucib-i muhsenat olub olmadığının cihet-i askeriyece lazım gelen mütalaanın beyanı makam-ı sami-i cenab-ı müşarileyhin fi 11 Teşrinievvel sene 322 tarihli ve altı yüz doksan beş numaralı emirname-i samisine atfen Karahisar Alay Kaimmakamlığının fi 13 Kanunievvel sene 322 tarihli ve üç yüz doksan dört numaralı derkenar-ı âliyelerinde irade buyurulduğuna Dulundas nam karye mevkian yakın latif ve havadar olduğu ve oldukça nahiye teşkil eden kuranın vasatında ve merkez kaza olan Alucra’ya yakın ve Alucra ve ve Suşehri kazalarına giden tarik kurbunda ve nahiye merkezinin Teşdik karyesinden Dulundas karyesine naklinde cihet-i askeriyece bir mani ve mahzur olmadığı hususunda işbu mazbatamız arz ve takdim kılınmağla ol-babda emr u ferman hazret-i men-lehül emrindir. Fi 4 Kanunisani sene 322

Bab-ı Âli

Daire-i Umur-ı Dâhiliye

Tesri-i Muamelat ve Islahat Komisyonu

Huzur-ı Âli-i Hazret-i Sadâretpenâhiye

Maruz-i çaker kemineleridir ki;

Alucra kazasına tabi’ Mindeval nahiyesi merkezinin Dulundas nahiyesine nakli muceb-i muhsenat olacağını mütezammın (içine alan, ihtiva eden) Sivas Vilayet-i Celilesi’nden alınan tahrirat-ı merbutâtı (ekli şeyler) nahiye-i mezkûre merkezinin iş’ar mahali vechle Dulundas karyesine naklinde bir mahzur-ı askeri olmayacağına dair taraf-ı vala-yı ser (baş) askeriyeden alınan tezkere-i cevabiye ile Tesri-i Muamelat Komisyonu ifadesiyle leffen takdim kılınmağla iktizasının Şura-yı Devletçe bi’t-teemmül ifa ve emr u inba buyurulması menût-ı re’y-i âli-i sadâretpenahilerinden bu-babda emr u ferman hazret-i veliyyül emrindir. Fi 14 Rebiülevvel sene 325 ve fi 14 Nisan sene 323(27 Mayıs 1907)

Nazır-ı Umur-ı Dâhiliye

Dâhiliye Nezareti Celilesi’ne

Devletlü Efendim Hazretleri

Alucra Kazasına tabi’ Mindeval nahiyesi merkezinin Dulundas karyesine nakli mucib-i muhsenat olduğundan Sivas Vilayeti Celilesinden ba-tahrirat bildirildiği beyanıyla bu badaki mütalaa-i âliyenin inbasına dair varid olan 24 Şubat sene (1)322

Tarihli ve üç yüz elli dokuz numaralı tezkire-i âliye-i asâfaneleri üzerine sebk iden istizara cevaben Dördüncü Orduyu Hümayun Müşirriyet-i Celilesinden mürur-ı tahriratda merkez-i mezkûrun Dulundas karyesine naklinde cihet-i askeriyece bir mahzur bulunmadığından beyan kılındığı ledel-havale Erkân-ı Harbiye-i Umumiye Dairesin’den ifade ve evrak melfuf-ı iade-i irsal kılınmağla ol-babada emr u ferman hazret-i men-lehül emrindir. Fi Gurre (ayın başı) Rebiülevvel sene 1325 ve fi 1 Nisan1323

B.O.A. Fon Kodu: Y..A…RES. Dosya No:147, Gömlek No: 89, Tarihi: 1325 Ca 23(4 Temmuz 1907), Konusu: Sivas’ın Alucra kazasına tabi Dantul (Mindeval) nahiyesi merkezinin, arazinin sarplığı sebebiyle Tulnevas (Dulundas) karyesine nakli (Dantul ve Tulnevas, arşivde okunduğu şekliyle orijinal kayıtlarına uygun olarak yazılmış, parantez içindeki doğru okunuşları sonradan ilave edilmiştir).

Alucra kazasına tabi Mindeval nahiyesi hükümet konağı Kelkit ırmağı kenarında ve Teştik karyesi civarında bir dere içinde ve havası vahim ve sarp bir mevkide bulunduğundan ve ırmağın şimdiki hükümet cihetinde on iki ve öbür cihetinde yirmi dört karye mevcut olup nehir üzerinde yalnız bir köprü olmağla işbu karyeler ahaliyesi nahiye merkezine müracaat içün pek çok müşkülata mâruz kaldıklarından ve Yeniköy karyesi eşrafından Arif Efendi daire-i hükümet içün mukteza arz-ı mahalli ile bin guruş itasını taahhüd edüp eski hükümet konağının furuhtuyla (satışıyla) emanı (değeri) ve medrese ianesi esmanından (pahası, değeri) mevcut olan iki bin guruş inşaata kifayet ederek bu babda ahaliye ve hükümete bir masarıf ve iane tahmiline (bir işin veya yükün birinin üzerine bırakılması) hacet kalmayacağından bahisle mezkûr nahiye merkezinin mevkian latif nevahinin müctemi’ (topluca) olduğu karye vasatında ve merkez kazaya karib (çok yakın) ve Suşehri kazasına giden tarik kurbunda (yakınında) olup zikir olunan karye ahaliyesinin suhuletle müracaat edebileceği bir mevkie müsadif (rasgelen) bulunan Dulundas karyesine nakli istidâsına dair Sivas vilayetinden varid olan tahrirat ve melfufatının takdimiyle ifa-yı muktezasına dair Dahiliye Nezareti’nin Şura-yı Devlet’e havale buyurulan 14 Rebiülevvel sene 325 tarihli ve altı yüz seksen bir numaralı tezkiresi Mülkiye Dairesinde kıraat olundu.

Sureti işara nazaran nahiye-i mezkûra merkezinin Dulundas karyesine nakli dairece de münasip görülmüş ve evrak meyanında bulunan tezkire-i ser-askeriyede ol-babda cihet-i askeriyece mahzur bulunmadığı gösterilmiş olmağla bil-istizan karye müsaade-i seniye-i hazret-i padişâhi olduğu takdirde muamelat-ı muktezanın ifası hususunun taraf-ı vilayete tebliğinin Dahiliye Nezaretine havalesi ve Makam-ı Valaya Ser-Askeri ile Maliye ve Defter-i Hâkani Nezaretlerine malûmat itası tezkir kılındı ol-babda emr u ferman hazret-i men lehul emrindir.Fi 17 Cumadel Ûlâ sene 325 ve fi 16 Haziran sene 323

Devletlü Efendim Hazretleri

Dahiliye Nezaret-i Celilesinden vürud olup Şura-yı Devlet’e havale olunan tezkire üzerine Mülkiye Dairesinden tanzim ve leffen arz ve takdim kılınan mazbatada beyan olunduğu vechle Sivas Vilayeti dâhilinde Alucra kazasına tabi’ Mindeval kazası hükümet konağı havası vahim ve sarp bir mevkide bulunması cihetiyle ahalinin müracaatınca müşkülat hâsıl olduğundan merkez kazaya karib (yakın) ve Suşehri kazasına giden tarikin (yol) karibinde (yakınında) ve zikir olunan karye ahalisinin suhuletle müracaatına elverişli bir mevkie müsadif (rastlayan, tesadüf eden) olan Dulundas karyesine nakli münasip olacağı ve hükümet konağına mukteza arz-ı ile iane-i bin kuruşun Yeniköy eşrafından Arif Efendi tarafından eda-i ve tesviye olunacağı gibi iki hükümet konağının satılacak enkazı esmanıyla medrese ianesinden mevcut iki bin kuruşun inşaata kifayet edeceği ve merkezin naklinde cihet-i askeriyece de mahzur bulunmadığı anlaşıldığından ifa-yı muktezasının mahalline tebliğinin nezaret-i müşarun-ileyhaya havalesi hakkında her ne vechle irade-i seniyye-i cenab-ı hilafetpenahi şeref-müteallik buyrulur ise mantuk-ı münifi infaz edileceği beyanıyla tezkire-i senaveri terkim kılındı efendim. Fi 23 Cemaziyelevvel sene 325 ve fi 21 Haziran sene 323 (4 Temmuz 1907)

Sadrazam

Avlonyalı Mehmed Ferid Paşa(15 Ocak 1903-22 Temmuz 1908),(Arnavud

Reklamlar

About Murat Dursun Tosun

30.07.1961 tarihinde İstanbul'da doğdu. İlkokulu ve Ortaokulu Çeliktepe'de okudu. Liseyi ise, Gültepe Endüstri Meslek Lisesinde 1977 yılında tamamladı. 27 Mart 1978 tarihinde İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde 17 yaşındayken sözleşmeli teknisyen olarak göreve başladı. 1981–82 yılları arasında askerlik görevini yaptı. 1983 yılında tekrar sözleşmeli teknisyen olarak AKM'de göreve başladı. 1984 yılında çıkan bir Kanun'dan yararlanarak Memuriyete geçti. 1990 yılında girdiği ÖSYM sınavı neticesi Açık Öğretim Fakültesi'ne kayıt yaptırdı ve 1994 yılında mezun oldu. Akabinde Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü İşletme Bölümünde Yüksek Lisans Hakkı kazandı ve 3 yıllık eğitimden sonra 1997 yılında Bilim Uzmanı olarak mezun oldu. İş hayatında ise,13 yıllık teknik hizmet çalışmasından sonra Emniyet ve Bakım Şef Yardımcısı, Sivil Savunma Amiri, Fiziki Güvenlik Amiri görevlerinde bulundu. 1997 yılında Şube Müdürü oldu. 1998'den sonra İdari ve Mali İşler ile Güvenlik Şube Müdürlüğü görevlerinde bulundu.Aynı zamanda 7 yıl süre ile Beyoğlu İstiklal Caddesinde bulunan ve 4/5'inden fazlası Maliye Hazinesine ait olan 54 bağımsız bölümlü Kastel İs Merkezi'nde (Atlas Pasajı) kamu adına yöneticilik yaptı. 2005–2006 hac döneminde eşiyle birlikte hacca gitti ve geldikten sonra Nisan 2006'da emekliye ayrıldı. Bloğunda yayınlanmış 1200’ün üzerinde çalışması vardır. Çeçenzade Hacı Hasan Paşa’nın Hayatı (225 sayfa), Çağırgan Baba Es-Seyyid İsmail Hakkı Çağırgan Veli (206 sayfa) , Arşiv Belgelerinde Mindeval-Çamoluk Tarihi (584 sayfa), Arşiv Belgelerinde Alucra-Alucra Tarihi (690 sayfa), Alucra’nın Emektar Şahsiyetleri-İz Bırakanlar (35 sayfa), Arşiv Belgelerinde Karahisar-i Şarki-Şebinkarahisar Tarihi (914 sayfa), Arşiv Belgelerinde Anadolu'ya Kafkas Göçleri İskânları Köle ve Cariyelik Sorunu (449 sayfa), Kethüdazâde Mehmet Emin Ağa-Tirebolu Voyvodası ve Şebinkarahisar Kaymakamı (630 sayfa), Halepli Bir Osmanlı Paşası Mellahzâde Mehmed Mer'i Paşa Hayatı ve Hatırlattıkları (268 sayfa), Ermeni Olaylarının Gelişimi ve Şebinkarahisar'da Yaşananlar (2 Cilt, 1263 sayfa), Suşehri Tarihi Yazılarım (497 sayfa), Arşiv Belgelerinde Alaplı (404 sayfa), Kasımpaşa Tarihi Yazılarım (326 sayfa) ve Alucra Gürbulak Köyü Nam-ı Diğer Feygas, Hanuk Şeyh Mehmed (260 sayfa), Osmanlıca Arşiv Belgelerinde Gümüşhane Yaşananlar ve Ayrıntıları 1695-1928 (2 cilt 1100 sayfa) isimli basılı 15 kitabı bulunmaktadır. Yaklaşık 8 senedir Naht (Hatt-ı Ahşap) sanatıyla da ilgilenmekte olup, 2 kez İstanbul'da 1 kez Şebinkarahisar'da 1 kez de Alucra'da sergi açmıştır. 2015 yılı yaz döneminde Şebinkarahisar Halk Eğitim Merkezinde Naht (Hatt-ı Ahşap) kursu verdi.
Bu yazı Alucra Tarihi, Osmanlı Tarihi içinde yayınlandı ve , , olarak etiketlendi. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s