1907’DE AMELE OLARAK GURBETE GİTMEK İÇİN PASAPORT ALMAK İSTEYEN ALUCRALILAR VE YAŞADIKLARI SIKINTILAR  

 

Bundan önce aynı konuda incelediğimiz 1907 tarihli belgelerde Alucra’nın geçmiş tarihine yönelik bilgiler elde etmiştik. Bu bilgilerde Alucra ve Mindeval ahalisinin bulundukları yerlerde geçimlerini temin edecek işleri olmadığından amele olarak Anapa ve Batum taraflarına ve Der-saadet’e çalışmaya gittiklerini öğrenmiştik.

https://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/06/25/1907-tarihinde-alucra-pasaport-burosu-kurulmus/

Yukarıda link adresini verdiğimiz yazımızda incelediğimiz belgelerde Alucra Kaymakamının değerlendirmelerine de özet olarak yer verilmişti. Bu kez incelediğimiz belgeler ise Şura-yı Devlet (Danıştay) menşeli olup amele pasaportu talebinin burada görüşüldüğü anlaşılmaktadır. Buradan çıkan karar doğrultusunda da Alucra için de pasaport verildiği, hatta pasaport bürosunun kolaylık olması açısından Alucra’da kurulduğu, bunun için mühür kazıttırıldığı (hak edildiği) anlaşılmaktadır.

En önemlisi de Alucra Kaymakamının yazdığı raporun bir nüshası bu belgeler arasındadır. Burada öyle açıklamalar vardır ki çok dikkat çekicidir. Alucra ve nahiyeleri hakkında önemli bilgiler olduğu gibi bu değerlendirmeler Şiran’a kadar uzanmaktadır.

Tüm bu bilgilerin detayları özellikle Alucra Kaymakamının raporunda bulunmaktadır. Bu detayları öğrenmek için söz konusu raporun transkripsiyonunun okunması gerekmektedir.

Belgenin okunmasındaki katkılarından dolayı Osmanlıca Tarih Edebiyat Grubu üyelerinden Hüseyin Dağ, Ehlibeyt Bendesi, Zafer Şık, Mustafa Demirel, Abdurrahman Çalı, Mehmet Şahin, Sebahattin Öksüz, Sıddık Yıldız, Kürşat Urungu Akpınar, Haydar Egesel, Ehlibeyt Bendesi, Arzu Akıncı, Nazan Olgun, Yasemin Soykan, Ayşe Kaviloğlu ve Rümeysa Odabaş’a çok teşekkür ederim.

Saygılarımla,

Murat Dursun Tosun

Arşiv Fon Kodu: ŞD. Dosya No: 1815, Gömlek No: 3, Tarihi: 01 Ra (Rebiülevvel) 1328 (13 Mart 1910), Konusu: Nısf (yarı, yarım) ücretli amele pasaportunun Alucra kazasına da teşmili. (Sivas 2)image001

Huzur-ı Sami-i Cenâb-ı Velayetpenahiye

Devletlü Efendim Hazretleri

Trabzon vilayeti celilesine bahş olunan nısf ücretli amele pasaportunun Alucra kazasına da teşmili ve pasaportun dahi livaya a’zimetlerine hacet kalmayarak kazaca i’tası veyahut mürur-ı ilm u haberi üzerine kazaca muamele-i lazıme bil-ifa mani-i a’zimet bir halde bulunduğu ve ahvâli zamâniye müsaid olduğu takdirde zaten yolları üzerinde bulunan Gümüşhane Sancağınca pasaport almak üzere tahrirat-ı mahsusa ile a’zimetleri vesailinin istikmaline mütedair olub kaza-i mezkûr Kaim-makamlığından vürud iden fi 6 Teşrinievvel Sene 1322 tarih ve ikiyüzkırkbir numerolu tahrirat sureti leffen takdimi huzur-ı sami-i cenab-ı velayetpenahileri kılınmış ve bu babdaki mütalaa ve mutalebe-i vakıaya ve liva nüfus me’murluğu derkenarı suretine nazaran isafı mucib-i muhsenat görülmüş ve Şiran kazası kurası eimme ve muhtaranının ihtiyar ittikleri mugayir-i kanun muameleleri hakkında icabının icrası lüzumunun Trabzon vilayet-i celilesine iş’ar buyurulması maslahata muvafık bulunmuş ise de icra-yı icabı merhun-ı emr ve irade-i cenâb-ı asafâneleri kılınmağın ol-babda emr ü ferman hazret-i men-leh’ül emrindir. Fi 22 Şevval Sene 1324 ve fi 25 Teşrinisani Sene 1322 (30 Kasım 1809)    Karahisar-i Şarki Mutasarrıfı Bendeimage002

Sivas Vilayeti

Dâhiliye Nezaret-i Celilesine

Hülasası/Nısf ücretli amele pasaportunun Alucra kazasına teşmili hakkında

Devletlü efendim hazretleri

Trabzon vilayetine mahsus olan nısf ücretli amele pasaportunun Alucra kazasına da teşmili ve ashab-ı müracaatın livaya a’zimetlerine hacet kalmayarak pasaportun kazaca da i’tası veyahut mürur-ı ilm u haberi üzerine kazaca da muamele-i lazıme bil-ifa mani-i azimet bir halleri bulunmadığı ve ahvali müsaid olduğu takdirde yol üzerinde bulunan Gümüşhane Sancağınca pasaport almak üzere tahrirat-ı mahsusa ile i’zamlarına müsaade istihsali hakkında Karahisar-i Şarki Sancağı Mutasarrıflığından alınan tahrirat merbutu mahalli Kaim-makamlığının tahrirat sureti ile beraber nüfus nezareti ifadesiyle leffen takdim kılınmış olmağla muktezasının ifa ve inba buyurulması babında emr ü ferman hazret-i men leh’ül emrindir. Fi 10 Zilkade Sene 1224 ve fi 13 Kanunievvel Sene 1222 (26 Aralık 1906) Sivas Valisi Bendeimage003

Hu

Huzur-ı âli-i hazret-i sadaretpenâhiye

Marûz-i çaker-i kemineleridir ki

Trabzon vilayetine mahsus nısf ücretli amele pasaportunun Alucra kazasına da teşmili ve ashab-ı müracaatın livaya müracaatlarına hacet (gerek) kalmaksızın pasaportun kazaca da i’tası (verilmesi) yahud mürur-ı ilm ü haberi üzerine kazaca muamele-i lazıme bil-ifa mani-i a’zimet halleri bulunmadığı takdirde yol üzerinde bulunan Gümüşhane Sancağınca pasaport almak üzere tahrirat-ı mahsusa ile a’zimetlerine müsaade istihsali hakkında Karahisar-i Şarki Mutasarrıflığından gönderilmiş tahrirat ve melfufunun tesyarıyla muktezasının ifa ve inbâsı Sivas vilayetinden alınan tahriratda izbâr olunmuş ve mutasarrıflığın tahriratına melfuf olan Alucra Kaim-makamlığının tahriratı suretinde kazanın dağlık olmasından dolayı bazı nahiyeleri ahalisi mürur tezkeresi alarak bera-yı ticaret Der-saadet’e gitmekde ve bazı nevahi (nahiye) halkı kış mevsiminde Canik bila-tezkere (izinsiz) ve ma’a ailesiyle (ailesiyle birlikte) külliyetle azimet etmekde ve Mindeval nahiyesinin muharerü’l-esami-yi kurası sekenesi (oturanlar, sakinler) dahi Rusya’nın Anapa cihetlerine amelelik etmek üzere firaren savuşmakda olduklarından ve bunlara hükümet-i mahalliyeden pasaport ve mezuniyet istihsal etmedikleri cihetle firaren diyâr-ı ecnebiye gitmiş nazarıyla bakıldığı takdirde ba’dema memalik-i mahrusa-i şahâneye âdem-i kabulleri icab edeceğinden ve bu da hayr ve şerlerini idrak edemeyen ahali-i kura haklarında mucib-i perişânî olacağından ve bir kısmının Şiran kazasıyla Gümüşhane Sancağından nâm-ı müstear ile pasaport istihsal ederek savuşmaları karyelerine on beş saat mesafede bulunan merkez livadan pasaport istihsali içün kefil iraesine (göstermeye) mecbur olmalarından ve la-ekall (en az) yedi sekiz gün ve bazen kefil bulamayarak on on beş gün işlerinden kalmalarından münbais idiğünden (gönderilmiş olduğundan) Trabzon vilayeti içün alınan nısf ücretli amele pasaportunun Alucra kazasına da teşmili ve livaya azimetlerine hacet kalmayarak pasaportun merkez kazadan i’tası yahud mürur-ı ilm u haberi üzerine kazaca muamelat-ı lazıme bi’l-ifa mani-i azimet halleri bulunmadığı ve ahvali müsaid olduğu takdirde zaten yolları üzerinde bulunan Gümüşhane Sancağınca pasaport almak üzere tahrirat-ı mahsusa ile oraya i’zamları lüzumu dermeyân kılınmışdır. Görülen mahzura mebni vilayet-i saireden verilmiş ilm u haberlerin kabul ve onlara istinaden mürur-ı mezkûresi ve pasaport i’ta edilmemesi 13 Ağustos Sene 1307 tarihli tebligat-ı umumiye ahkâmından bulunduğu cihetle Gümüşhane Sancağından pasaport almak üzere ashab-ı müracaatın ilm u haber ve tahrirat-ı mahsusa ile oraya i’zamları caiz olamayacağı gibi Manastır vilayeti dâhilindeki kaza ve nahiyelerden pasaport i’tası hakkında mukaddemâ makam-ı vilayetden vuku’ bulan iş’ar ve sebk eden istizan üzerine bi’l-umum nahiye ve kaza merkezlerinden pasaport i’tası pasaportların umur-ı tanzimiye ve tahririyesince bir takım müşkilatı ve birçok masrafı mucib olacağı cihetle kaza ve nahiyelerden pasaport i’ta kılınacağına dair pasaport nizamnamesinde münderiç hükmün el-yevm me’muriyet-i lazımesi mevcud bulunan kaza ve nahiyelere hasrıyla bunlardan gayrı mahallerden memalik-i ecnebiyeye azimet edeceklerden pasaport me’muru bulunan mahallere müracaatları lüzumunun cevaben vilayet-i müşarün-ileyhaya iş’arı ve indel-icab sair mahallere dahi bu suretle tebligat icrası makam-ı âli-i sadaretpenâhilerinin 21 Teşrinievvel Sene 1313 tarihli tezkire-i samiyeleriyle tebliğ olunan Şura-yı Devlet Tanzimat Dairesi kararı iktizasından bulunmasına ve fakat memleketlerinin nan-kesenat olması ve başka suretle vasıta-i ticaret mefkud (kaybolmuş, yol, olmayan) bulunması hasebiyle Batum cihetinde münhasıran amelelikle temin-i maişet etmekde olan Keskim kazasının Vakıf nahiyesi ahalisine Trabzon vilayetine verilmekde olan altı mah müddetli onar guruşluk pasaportların i’tasına daire-i müşarün-ileyh kararıyla bil-istizan irade-i seniyye-i cenâb-ı hilafetpenâhi şeref-müteallik buyurulduğu 18 Haziran Sene 1316 tarihli buyruldu-i sami ile tebliğ buyurulmuş olmasına ve vilayet-i müşarün-ileyhinin suret-i iş’arına nazaran iktizayı hallinin Şura-yı Devletçe tezkiri re’y-i sami-i sadaretpenâhilerine menut (bağlı) bulunmuş ve vilayetin salifü’l-beyan tahriratı melfufatıyla takdim olunmuştur. Ol-babda emr ü ferman hazret-i men leh’ül emrindir.

Fi 7 Safer Sene 1325 ve fi 8 Mart Sene 1323 (21 Mart 1907) Nazır Umur-ı Dâhiliye Bendeimage004image005

Alucra kazası Kaim-makamlığının fi 6 Teşrinievvel sene 1322 tarih ve ikiyüzkırkbir mumerolu tahriratı suretidir.

Mustağni arz ve beyan olunduğu üzere kaza-yı acizi dağlık ve arazisi pek zıyk (dar, sıkıntılı bulunduğu cihetle ahalisinden Gicora, Saymuhal ve mindeval nahiyesinin aşağı cihet kuraları mürur tezkeresi alarak bera-yı ticaret Der-sadet’e gitmekte ve Kuvata nahiyesinin tamamı ve merkez kazaya civar karyeler dahi kış mevsiminde Canik Sancağına civariyetden bil-istifade bila-tezkere ve ma’a aile-i külliyetle a’zim olmakta ve Mindeval nahiyesinin yukarı ciheti Yenice, Panik, Mutağa ve civar karyeler dahi Rusya’nın Anapa cihetlerine amelelik etmek üzere firaren savuşmakta olup birincisi usulu dairesinde tezkere istihsal ettiği ve Der-saadet’te namuskârâne para kazanarak avdet eyleyerek bil-cümle tekâlif-i emriyelerini günü gününe i’ta edegelmekte bulundukları cihetle çoluk çocuklarını dahi birlikte götürdükleri ve akdimce de arz-ı keyfiyet kılındığı cihetle gittikleri mahallerde bir takım İslâm, Hıristiyan hanelerinde güya hidmet etmek içün kullanarak ve bir kısım da sefil ve sergerdan (şaşkın) orada burada kalarak envâ-i fuhşiyata sâlik oldukları (fuhuş batağına düştükleri) ve züll-il su’âli (aşağılık işi) kendilerine ticaret add (ettikleri) ahlakları yevmen fe-yevmen (günden güne) bozulmakta ve cevher-i iffetleri pâymâl olmakda (ayakaltına alınmakta) ve senevi birçok genç kızlar ve kadınlar gaybubet ederek (kaybolarak) avdet etmekde ve işbu adet-i sakimelerinden (yanlış alışkanlıklarından) hali (boş) kura (köy) dahi âdem-i memnuniyet ve nefret eylemekte olduğu cihetle muhtarana kadın ve çocukların salıverilmemesi tenbih ve te’kid kılınmış (tekrar tekrar söylenmiş) ve dellal (tellal, çığırtgan) vasıtasıyla i’lân ve tefhim edilmiş olsa da ara sıra ne bazılarının maa aile (aileleriyle birlikte) savuşmakda olduğu işitilmekte ve bunların gittikleri mahallerden siyyemâ (özellikle) Çakrakbeli (Kurtbeli) muhafızı tarafından kayd ve çevrilmesi esbabının istikmali menût-ı re’y-i rezin-i isâbet-karîn-i ‘atufileri bulunmuştur. Üçüncü cihete gelince işbu kura (köyler) ahalisinin kazadan pasaport ile savuşup gitmeleri inzibat ve askeri ve tahsil-i tekâlifi husumatça en fena bir muamele olduğu bâ-hükümet-i mahalliyeden pasaport ve me’zuniyet istihsal etmedikleri cihetle firaren diyar-ı ecnebiyeye gitmiş nazarıyla bakıldığı takdirde memalik-i mahrusa-i âhâneye ba’dema (sonra) âdem-i kabulleri icab edeceğinden kâr u hayriyeleri asar cihetleriyle bilemeyen fukara-yı ahali-i kura (köy halkı) haklarında pek vahim bir netice hâsıl edebilecektir. Halbuki işbu kura-yı ahalisi hakikat-i halde firara diyar-ı ecnebiyeye gitmiş olmayub Şiran hükümetinin ve sevahil zabıta me’murlarının nazar-ı müsammahalarından bi-istifade Şiran karyeleri ahalisinden eşkâli tevafuk eden eşhas namına pasaport alınarak gitmekdedirler ve bu ciheti asker firarileri ve erbâb-ı ceraim (suçlular) ihbar ettikleri gibi erbâb-ı namus ve haysiyet dahi bu suretle gitme(k)dedir. Esbâb-ı ise bu kere şu bu karyelerde icra eylediğim tetkikat ve tenkizat-ı aciziye nazaran birkaç cihetden kendileri içün teshilat olmasından neş’et etmektedir. Şöyle ki evvela Trabzon vilayetine nısf ücretle amele pasaportu i’tası mezuniyeti bahş edilmiş olduğundan buradan istihsal olunacak tam pasaport harcından ehven suretle alına bilmesini saniyen işbu karyeler Şiran karyesi hududunda ve merkez kasabaya yedi sekiz saat mesafede bulundukları cihetle Rusya’ya gidecek bir adam matbu ilm u haber ve pul almak içün bir defa kasabaya gelmeye karyesi hey’et-i ihtiyâriyesine li-ecli’t tekrar karyesine avdet etmeğe ve azimetine mani-i ahvali olup olmadığı anlaşılmak içün tekrar hükümete gelüb işbu ilm u haber üzerine muamele ifa ettirmeğe ve ba’dehu karyelerinden on beş saat mesafede bulunan merkez livaya giderek pasaport istihsaline ve kefil iraesine mecbur olub la-ekall yedi sekiz ve bazen kefil bulamayarak on onbeş gün pasaport istihsal etmek içün düçar-ı müşkilat olarak işlerinden alıkonulmakda ve birçok masarife giriftar olmakda derler ki kendilerine en girân gelende bu cihetdir. Alucra ve Refahiye karyeleri ahalisine Şiran karyeleri muhtarları ve ba-hususu Şiran’ın Tamara karyesi imamı Molla Muhammed ve Şemuk karyesinden Kürt Kara Yusuf ve Çatrır karyesinden  Budaloğlu İzzet ve…….ve Korzaf ve Sadak karyeleri imam ve muhtarları pasaport istihsali kendülerine bir ticaret add ettiklerinden karyeleri ahalisi namına akdemce mukadder amele pasaportu alarak Rusya’ya gitmek içün kendilerine müracaat edenlerin hangisinin eşkâli ve sinni (yaşı) mevcut pasaportlara tevafuk ederse pasaporta muharrer isim ve şöhret ve saire evadım ta’lim eyleyerek ve mukabilinde iki Mecidiyeden bir liraya kadar bir pare alınarak zahmetsizce bir saat içerisinde pasaportunu istihsal etmiş olur. Ve eğer mevcut pasaportlar eşkâline tevafuk etmez ise karye ahalisinden eşkâli tevafuk eden birinin tezkere-i Osmaniyesi alınarak muhtar ve imamların delaletiyle Şiran hükümetinden mu’amele-i mukteziye bil-ifa zaten yolu üzerinde bulunan Gümüşhane livasından pasaport alınarak hiçbir gün ga’ib itmeyerek yoluna devam edebiliyor ve tezkere-i Osmaniye Rusya’dan posta ile sahibine iade edilmiyor yalnız pasaport veya tezkere-i Osmaniye ile senede birkaç adamında gidebildiği ki ve pasaport ahz eden adam külle yevm (her gün) Şiran’da ve hükümetde işi gücüyle meşgul olduğu halde işbu muameleden Şiran hükümeti ve Sevahil me’muruni zabıtasının haberdar olamamaları veyahut nazar-ı bi-kaydıve müsamahaları mucib teessüf-i ahvalden görülmektedir kazanın……ziyade karyesinden senede bir ikiyüz şahsın bila-me’zuniyet Rusya’ya gidip gelmekteki mahzur nezd-i samilerde dahi müsellem olacağından (kabul edileceğinden) bu husus içün pek ziyade it’ab-ı fikr ve sarf-ı zi’hin olunmuş ise de kazaca bunların azimetine mani olunmak çünkü kura-yı mezkurenin merkez hükümete olan bi’dayeti ve Şiran kazasına olan civarını ve giden kimseler değil muhtarana komşularına bile ma’lumat vermedikleri cihetle pek müte’assir ve müsteb’id olub diğer cihetden dahi arazilerinin darlığı maişetlerini temin edemediğinden kendilerinin be-he-mahal bir tarafdan erzak-ı mukadderelerini celb ve cem’a mecbur bulunduklarından ve hakikat-i halde bu Rusya’ya giden eşhas az zaman zarfında külliyetlü akçe ile avdet ederek kendi akrabâ-yı taallukâtının bi’l-cümle tekalif-i emriyelerini (vergilerini) i’ta ettikleri gibi bedel-i nakdi-i askerilerini dahi tedarik edegelmektedir. Faysal ile geçmekte olduklarından bunların a’zimetine mani olmakdan ziyade ‘anif-ül beyân (biraz önce bildirilen) Şiran kazasınca pasaport istihsalinde kurdukları teshilatın buraca da kendilerine bahş olunması mucib-i muhsenat olacağı ve bu takdirde Rusya’ya gidecek erbâb-ı namus ve iffetin heman işbu adet-i sakimelerini (kötü adetlerini) terk ile kendiliklerinden merkez hükümete şitaban olacakları (koşacakları) ve pek müşkülat ve havf-ı halecanla (korku ve heyecanla) aharın (diğer) namını taşımak ve çok kereler dahi sevahil zabıta ve polisi memurlarına paralar vermek ve kayıkla gitmek gibi seyirden vareste kalmaklığı kendileri de arzu edecekleri reviş-i ifadelerinden anlaşılmaktadır. Bu babda varid-i hatr-ı acizi olan teshilat (kolaylıklar) Trabzon vilayetine bahş olunan nısf ücretli amele pasaportunun bu kazaya da inayet buyurulması ve pasaportun dahi livaya a’zimetlerine gerek kalmayarak buraca i’tası veyahut mürur ilm u haberi üzerine (Cümlenin böyle bitmesi belgelerin 3. sayfasının da olması gerektiğini gösteriyor. Ancak dosyasında 3. Sayfası yok. Zaten cümlenin bittiği yerde konunun toparlanmaya çalışıldığı anlaşılıyor).

Reklamlar

About Murat Dursun Tosun

30.07.1961 tarihinde İstanbul'da doğdu. İlkokulu ve Ortaokulu Çeliktepe'de okudu. Liseyi ise, Gültepe Endüstri Meslek Lisesinde 1977 yılında tamamladı. 27 Mart 1978 tarihinde İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde 17 yaşındayken sözleşmeli teknisyen olarak göreve başladı. 1981–82 yılları arasında askerlik görevini yaptı. 1983 yılında tekrar sözleşmeli teknisyen olarak AKM'de göreve başladı. 1984 yılında çıkan bir Kanun'dan yararlanarak Memuriyete geçti. 1990 yılında girdiği ÖSYM sınavı neticesi Açık Öğretim Fakültesi'ne kayıt yaptırdı ve 1994 yılında mezun oldu. Akabinde Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü İşletme Bölümünde Yüksek Lisans Hakkı kazandı ve 3 yıllık eğitimden sonra 1997 yılında Bilim Uzmanı olarak mezun oldu. İş hayatında ise,13 yıllık teknik hizmet çalışmasından sonra Emniyet ve Bakım Şef Yardımcısı, Sivil Savunma Amiri, Fiziki Güvenlik Amiri görevlerinde bulundu. 1997 yılında Şube Müdürü oldu. 1998'den sonra İdari ve Mali İşler ile Güvenlik Şube Müdürlüğü görevlerinde bulundu.Aynı zamanda 7 yıl süre ile Beyoğlu İstiklal Caddesinde bulunan ve 4/5'inden fazlası Maliye Hazinesine ait olan 54 bağımsız bölümlü Kastel İs Merkezi'nde (Atlas Pasajı) kamu adına yöneticilik yaptı. 2005–2006 hac döneminde eşiyle birlikte hacca gitti ve geldikten sonra Nisan 2006'da emekliye ayrıldı. Bloğunda yayınlanmış 1200’ün üzerinde çalışması vardır. Çeçenzade Hacı Hasan Paşa’nın Hayatı (225 sayfa), Çağırgan Baba Es-Seyyid İsmail Hakkı Çağırgan Veli (206 sayfa) , Arşiv Belgelerinde Mindeval-Çamoluk Tarihi (584 sayfa), Arşiv Belgelerinde Alucra-Alucra Tarihi (690 sayfa), Alucra’nın Emektar Şahsiyetleri-İz Bırakanlar (35 sayfa), Arşiv Belgelerinde Karahisar-i Şarki-Şebinkarahisar Tarihi (914 sayfa), Arşiv Belgelerinde Anadolu'ya Kafkas Göçleri İskânları Köle ve Cariyelik Sorunu (449 sayfa), Kethüdazâde Mehmet Emin Ağa-Tirebolu Voyvodası ve Şebinkarahisar Kaymakamı (630 sayfa), Halepli Bir Osmanlı Paşası Mellahzâde Mehmed Mer'i Paşa Hayatı ve Hatırlattıkları (268 sayfa), Ermeni Olaylarının Gelişimi ve Şebinkarahisar'da Yaşananlar (2 Cilt, 1263 sayfa), Suşehri Tarihi Yazılarım (497 sayfa), Arşiv Belgelerinde Alaplı (404 sayfa), Kasımpaşa Tarihi Yazılarım (326 sayfa) ve Alucra Gürbulak Köyü Nam-ı Diğer Feygas, Hanuk Şeyh Mehmed (260 sayfa), Osmanlıca Arşiv Belgelerinde Gümüşhane Yaşananlar ve Ayrıntıları 1695-1928 (2 cilt 1100 sayfa) isimli basılı 15 kitabı bulunmaktadır. Yaklaşık 8 senedir Naht (Hatt-ı Ahşap) sanatıyla da ilgilenmekte olup, 2 kez İstanbul'da 1 kez Şebinkarahisar'da 1 kez de Alucra'da sergi açmıştır. 2015 yılı yaz döneminde Şebinkarahisar Halk Eğitim Merkezinde Naht (Hatt-ı Ahşap) kursu verdi.
Bu yazı Alucra Tarihi, Osmanlı Tarihi, Şebinkarahisar Tarihi içinde yayınlandı ve , , , , olarak etiketlendi. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s