İMPARATOR KONSTANTİN’İN SAKLI HAZİNESİ

image001

İstanbul’un arzuhalcileri ve hakkakları ile ilgili yaptığım arşiv taramasında aldığım belgeler içinde bulunan ve içeriğinde bir hakkaktan bahseden belge hakkalıktan ziyade bir hakkakın bilgi sahibi olduğu bir konuda konunun ilgililerini haberdar etmesiyle ilgilidir. Bu nedenle diğer belgelerden ayırarak onu ayrıca bir yazı konusu yapmayı uygun buldum. Belgeler içeriği itibarıyla oldukça ilginçtir.

İlginçliği İmparator Konstantin’e ait olduğu iddia edilen bir hazineden bahsediliyor olmasıdır. Bu nedenle belgeyi okumama rağmen yayınlayıp yayınlamamakta tereddüt ettim. Zira define meraklılarını heyecanlandırabileceğini değerlendirmeme rağmen 1900 yılına ait söz konusu belgelerde bahsedilen hususla ilgili olarak vakt-i zamanında gereken yapılmıştır diye düşündüm. Konuyla ilgili olarak geçmişte yapılmamış ve şimdi yapılacak bir şey varsa da bu yazı da bir uyarı bir başvuru niteliğinde olacak ve ilgili kurumlar gereken tedbiri alacaktır.

Konu şudur ki; Hakkak Nazif Zeki Efendinin başvurusuyla bilgi sahibi olduğunu iddia ettiği rivayete göre İmparator Konstantin, İstanbul, Fatih Sultan Mehmed Han tarafından fethedilmeden önce İstanbul’un akıbetini sezerek kişisel hazinesi ile değerli eşyalarını başka bir yere nakletmiştir.

Naklettiği yer ise kendisine ait Çatalca’da bulunan çiftliğidir. Bahse konu çiftlikle ilgili bilgiler de verilmektedir. Verilen yer isimlerinin bazıları bilinmekle birlikte bazıları günümüzde çok fazla tanınmamaktadır. Çatalca ilginç bir yerdir. İstanbul’a yakın olması ve arazisinin verimliliği nedeniyle tercih edilen çok eski bir yerleşim yeridir. Çatalca’da bulunan İnceğiz mağaraları geçmişe yönelik yaşam izleri taşıyan kalıntılarıyla dikkat çekmektedir. Yıllar önce buraları bir kez ziyaret etme imkânı bulmuştum. Orman içinde kalan bu alan çok ilginç detaylar barındırmaktaydı.

Hakkak Nazif Zeki Efendi, İmparator Konstantin’in hazinesinin Çatalca’nın Çiftlik köyünün merası konumunda olan Demirkapı’nın (Temürkapu) Kuşkaya mevki’inin Bedestenler (Bezistanlar) kısmında bulunmaktaymış.

İnternet üzerinden yaptığım araştırmada Çiftlikköy halen aynı isimle bilinmektedir. Bilinmeyen yerler ise Demirkapı, Kuşkaya ve Bedestenler bölgelerinin tesbitinden sonra günümüz teknolojisinin de yardımıyla varsa böyle bir hazine kolayca bulunabilecektir.

Belgelerin okunmasındaki katkılarından dolayı Osmanlıca Tarih Edebiyat Grubu üyelerinden Zafer Şık, Hüseyin Dağ ve Abdulkerim Satuk Buğra Karahan’a çok teşekkür ederim.

Saygılarımla,

Murat Dursun Tosun

muratdursuntosun@wordpress.com

Arşiv Fon Kodu: Y..EE.. Dosya No: 58, Gömlek No: 28, Tarihi: 19 (B) Receb 1318 (12 Kasım 1900), Konusu: İmparator Kostantin’in hazinesini meydana çıkaracağına dair Hakkak Nazif Zeki Efendi’nin varakası ile Hüsnü Paşa’nın arizası.

image002

Kable’l-feth (fetihden önce) İmparator Konstantin’in hazine ile bazı eşya-yı kıymetdarı çiftliğine nakl ittirüb Temürkapu isimli mahalde sakladığı ve burası bulunub çıkarıldığı halde hazine-i akika elde edileceği arz-ı atabe-i ulya kılınmak üzere Hakkak Nazif Zeki Efendi kulları tarafından ihbar edildi. Bu babdaki varaka-i ihbariyesi de maan ref’ ve takdim kılındı. Bu Temürkapu mevkii oraca Bezistanlar (Bedestenler) denilen çiftlik harabesinde olduğunu ve bunu Tarfa karyeli Bulgar Koca Marin biliyor idi ise de vefat idüb oğlu Ustiya’nın bileceği me’mul bulunduğunu Nazif Zeki Efendi kulları ifade etmektedir. Bezistanlar mevkii şimdiki halde Çiftlik köyünün merası dahilinde olup arazi-i emiriyeden muma-ileyh kullarının bu hususa dair nakl ve rivayet eylediği ma’lumata nazaran havadis-i ma’ruza ve saik-i merviyeden (geçerli) bulunduğu cihetle tahkik ve ta’mik-i (inceden inceye araştırılması) keyfiyetiyle tezahür edecek (ortaya çıkacak) netice üzerine şeref-sânih olacak emr ü ferman-ı hikmet beyân-ı hümayunları husul-ı maksudu te’min ideceği ma’ruzdur. Ol-babda katabe-i ahvalde irade ve ferman halife-i zişân efendimiz hazretlerinindir.

Fi 30 Teşrin-i-evvel Sene (1)316 (12 Kasım 1900)

Yaverân-ı Cenâb-ı Şehr-i Yarilerinden Mirliva Kulları Hüseyin Hüsni bin Ali

image003 image004

Çatalca sancağına tabi Çiftlik karyesi İmparator Konstantin’in orada çiftliği olduğundan dolayı tesmiye olunmuştur (isimlendirilmiştir). Buralarda emlak ve arazimiz var idi. Öteden beri rivayet olunurdu ki  Konstantin İmparator İstanbul’un elden çıkacağını his ederek hazinesini ve bazı kıymetdar eşyasını mezkûr çiftliğine nakl ettirip Temürkapu isimli yerde saklamıştır. Bu yer mezkûr çiftlik karyesinin mer’ası dahilindeki Kuşkaya mevkiinin Bezistanlar (Bedestenler) mahallinde olduğu ma’lum ise de Temürkapu mevkii bilinemiyor. İşbu Temürkapu mevkii bulunub zahire çıkarıldığı halde hazain-i atika elde edilecektir. Bu havadis bazı bilenlerin evladlarına söylemesiyle bendelerine kadar gelmiş, el-yevm bendelerinin oralarda emlak ve arazim olmadığı gibi bunu bilen de kalmamış olduğundan bu kulları da bi-inâyeti’l-kerim saye-i seniyye-i hazret-i padişâhide kemal-i refah ve rahatla imrar-ı evkat idüb yetmiş yaşına varmış artık izdiyad-ı ömr (uzun ömür) ve afiyet cenâb-ı hilâfet-penâhi dua-yı vacibü’l-edasına muvazebetden (devam etmekden) başka işim kalmamış bulunduğundan devlet ve memelkete faide bahş olur mülahazasıyla ahir ömrümde bir hidmet-i muğtemizede bulunmuş olmak üzere Hasbeten Lillahi Te’ala şu rivayeti arz  ve ihbara mütecasir oldum. Ol-babda ferman.

Fi 30 Teşrin-i-evvel Sene (1)316 (12 Kasım 1900)

Hakkaklarda otuz (30) numerolu dükkânda Hakkak bende Nazif Muhammed Zeki

Reklamlar

About Murat Dursun Tosun

30.07.1961 tarihinde İstanbul'da doğdu. İlkokulu ve Ortaokulu Çeliktepe'de okudu. Liseyi ise, Gültepe Endüstri Meslek Lisesinde 1977 yılında tamamladı. 27 Mart 1978 tarihinde İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde 17 yaşındayken sözleşmeli teknisyen olarak göreve başladı. 1981–82 yılları arasında askerlik görevini yaptı. 1983 yılında tekrar sözleşmeli teknisyen olarak AKM'de göreve başladı. 1984 yılında çıkan bir Kanun'dan yararlanarak Memuriyete geçti. 1990 yılında girdiği ÖSYM sınavı neticesi Açık Öğretim Fakültesi'ne kayıt yaptırdı ve 1994 yılında mezun oldu. Akabinde Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü İşletme Bölümünde Yüksek Lisans Hakkı kazandı ve 3 yıllık eğitimden sonra 1997 yılında Bilim Uzmanı olarak mezun oldu. İş hayatında ise,13 yıllık teknik hizmet çalışmasından sonra Emniyet ve Bakım Şef Yardımcısı, Sivil Savunma Amiri, Fiziki Güvenlik Amiri görevlerinde bulundu. 1997 yılında Şube Müdürü oldu. 1998'den sonra İdari ve Mali İşler ile Güvenlik Şube Müdürlüğü görevlerinde bulundu.Aynı zamanda 7 yıl süre ile Beyoğlu İstiklal Caddesinde bulunan ve 4/5'inden fazlası Maliye Hazinesine ait olan 54 bağımsız bölümlü Kastel İs Merkezi'nde (Atlas Pasajı) kamu adına yöneticilik yaptı. 2005–2006 hac döneminde eşiyle birlikte hacca gitti ve geldikten sonra Nisan 2006'da emekliye ayrıldı. Bloğunda yayınlanmış 1200’ün üzerinde çalışması vardır. Çeçenzade Hacı Hasan Paşa’nın Hayatı (225 sayfa), Çağırgan Baba Es-Seyyid İsmail Hakkı Çağırgan Veli (206 sayfa) , Arşiv Belgelerinde Mindeval-Çamoluk Tarihi (584 sayfa), Arşiv Belgelerinde Alucra-Alucra Tarihi (690 sayfa), Alucra’nın Emektar Şahsiyetleri-İz Bırakanlar (35 sayfa), Arşiv Belgelerinde Karahisar-i Şarki-Şebinkarahisar Tarihi (914 sayfa), Arşiv Belgelerinde Anadolu'ya Kafkas Göçleri İskânları Köle ve Cariyelik Sorunu (449 sayfa), Kethüdazâde Mehmet Emin Ağa-Tirebolu Voyvodası ve Şebinkarahisar Kaymakamı (630 sayfa), Halepli Bir Osmanlı Paşası Mellahzâde Mehmed Mer'i Paşa Hayatı ve Hatırlattıkları (268 sayfa), Ermeni Olaylarının Gelişimi ve Şebinkarahisar'da Yaşananlar (2 Cilt, 1263 sayfa), Suşehri Tarihi Yazılarım (497 sayfa), Arşiv Belgelerinde Alaplı (404 sayfa), Kasımpaşa Tarihi Yazılarım (326 sayfa) ve Alucra Gürbulak Köyü Nam-ı Diğer Feygas, Hanuk Şeyh Mehmed (260 sayfa), Osmanlıca Arşiv Belgelerinde Gümüşhane Yaşananlar ve Ayrıntıları 1695-1928 (2 cilt 1100 sayfa) isimli basılı 15 kitabı bulunmaktadır. Yaklaşık 8 senedir Naht (Hatt-ı Ahşap) sanatıyla da ilgilenmekte olup, 2 kez İstanbul'da 1 kez Şebinkarahisar'da 1 kez de Alucra'da sergi açmıştır. 2015 yılı yaz döneminde Şebinkarahisar Halk Eğitim Merkezinde Naht (Hatt-ı Ahşap) kursu verdi.
Bu yazı Osmanlı Tarihi içinde yayınlandı ve , , olarak etiketlendi. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s